fundusze europejskie

Mój region – moja przyszłość, aktywizacja zawodowa osób z województwa kujawsko-pomorskiego

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

Data aktualizacji strony: 07.02.2019r.

Informacje wstępne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 70 osób (42 kobiety, 28 mężczyzn) powyżej 29 roku życia z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz doprowadzenie do uzyskania zatrudnienia dla min. 30 osób, w okresie od 01.01.2019r. do 31.01.2020r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 – 31.01.2020r.

Wartość projektu : 889 539,43 zł

Kwota dofinansowania : 756 108,51 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu: 34%, tj. 24 osoby,
 2. Liczba osób, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu projektu: 60%, tj. 42 osoby,
 3. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu: 42%, tj. 30 osób.
 4. Efektywność zatrudnieniowa :
  • dla osób niepełnosprawnych – min. 42%
  • dla osób z niskimi kwalifikacjami – min. 42 %
  • dla kobiet – 42 %
  • dla osób w wieku 50 lat i więcej – 42%
  • dla osób nienależących do powyższych grup: 52%

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy 70 osób biernych zawodowo, które ukończyły 30 lat zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym:

 • 70 osób biernych zawodowo
 • 49 osób o niskich kwalifikacjach,
 • 42 kobiety,
 • 17 osób w wieku powyżej 50 lat,
 • 4 osoby z niepełnosprawnościami.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania) dla 100% UP tj. 70 osób;
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100%, tj. 70 osób;
 • Poradnictwo psychologiczne dla 50%, tj. 35 osób;
 • Szkolenia zawodowe dla 100%, tj. 70 osób;
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 100%, tj. 70 osób;
 • 3 miesięczny staż dla 60%, tj. 42 osoby;
 • Pośrednictwo pracy dla 100%, tj. 70 osób.

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe (813,60 zł netto / szkolenie)
 • Stypendium stażowe (1017,40 zł netto / miesiąc)
 • Certyfikaty potwierdzające kompetencje/kwalifikacje
 • Wyżywienie oraz przerwa kawowa podczas warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenia
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie na szkoleniu oraz stażu
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Rekrutacja

 

Rekrutacja jawna, otwarta, prowadzona z zachowaniem równości szans na terenie całego województwa w okresie styczeń-lipiec 2019r. Rekrutacja będzie podzielona na 7 tur, limit miejsc w każdej turze 10

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

 • fizyczna zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. kujawsko -pomorskiego
 • bierna zawodowo, należąca w szczególnośći do jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • ukończyły 30 rok życia.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF)
 • Umowa uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (PLIK PDF )

Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. Dokumenty należy złożyć w oryginale w biurze projektu przy ul. Wysoka 15b, 87-800 Włocławek lub siedzibie Beneficjent ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Wysoka 15b, 87-800 Włocławek lub ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz.

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, spełnienia warunków uczestnictwa oraz uzyskanych dodatkowych punktów.

Przyznane dodatkowe punkty:

 • 5 pkt. – osoba zamieszkująca miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Inowrocław, Rypin, Nakło nad Notecią);
 • 5 pkt. – osoba, które były uczestnikiem projektów z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach w celu tematycznego 9 w RPO;
 • 5 pkt. – osoba zamieszkująca gminę z terenu województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowaną w wyniku działania żywiołu w VIII 2017r. (tj. Barcin, Bytoń, Cekcyn, Chełmża, Gąsawa, Gostycyn, Janowiec, Kamień Krajeński, Kcynia, Kęsowo, Koronowo, Kruszwica, Łabiszyn, Mrocza, Nakło, Piotrków Kujawski, Płużnica Rogowo, Sadki, Sicienko, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Szubin, Tuchola, Więcbork, Wielka Nieszawka, Złotniki Kujawskie, Żnin)

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • 70 osób biernych zawodowo,
 • 49 osób o niskich kwalifikacjach,
 • 42 kobiety,
 • 17 osób w wieku powyżej 50 lat,
 • 4 osoby z niepełno sprawnościami.
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (IPD)

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (IPD)

Identyfikacja potrzeb obejmuje diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Wspólnie z doradcą zostanie określona ścieżka wsparcia w ramach projektu dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki, wynikająca z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Na bazie zdiagnozowanych potrzeb utworzony zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika/uczestniczki.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane zostanie dla 100% uczestników projektu. Przewidziano średnio 1 godzinę na osobę. Wsparcie będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań z doradcą. Doradca wspólnie z uczestnikiem pracować będą nad podjęciem decyzji przez uczestnika dotyczącej drogi rozwoju oraz dostosowania się do wymogów rynku pracy. Doradca przeprowadzi wywiad dotyczący min. dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz testy mające na celu określenie indywidualnych preferencji i predyspozycji uczestnika.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Zaplanowano dodatkowe wsparcie psychologiczne dla 50% uczestników, tj. 35 osób. Spotkania z psychologiem będą odbywały się po uprzednim umówieniu osoby zainteresowanej. Wsparcie będzie dostępne na każdym etapie realizacji projektu. Czas wsparcia średnio 3h/uczestnika.

SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenie zawodowe dla wszystkich uczestników, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji, prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe. Efektem każdego szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Po zdanym egzaminie uczestnik/czka otrzymuje certyfikat/świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji i/lub kompetencji. Szkolenia realizowane w formie spotkań grupowych.

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Doradztwo będzie prowadzone przez doradcę zawodowego w 7 grupach śr. 10 – osobowych, 24 h dla każdej grupy. Celem doradztwa będzie przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym automotywacji oraz radzenia sobie ze stresem, przełamywanie barier komunikacyjnych, funkcjonowanie w zespołach ludzkich, wzrost motywacji do działania. Poradnictwo pozwoli ułatwić przełamanie powszechnych postaw roszczeniowych, braku motywacji do usamodzielnienia się oraz otwarcie się na współpracę z innymi ludźmi.

Staż

Staż przewidziany dla 60% uczestników projektu. Staże będą trwały 3 m-ce. W trakcie odbywania stażu uczestnik/uczestniczka nabędzie praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy będzie miało charakter, ciągły towarzyszący każdej formie wsparcia realizowane w formie spotkań indywidualnych, rozmów telefonicznych, mailowych. Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników. Pośrednik pracy wspierać będzie osoby poszukujące zatrudnienia przedstawiając im oferty pracy z regionu, dobierając je pod kątem posiadanych przez kandydata kwalifikacji i predyspozycji. Pośrednik będzie udzielać również informacji o aktualnej oraz przewidywalnej sytuacji na rynku pracy, co pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę kariery.

Harmonogram wsparcia

 
 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • reguliamin zwrotu kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 

Kontakt

 

Biuro Projektu we Włocławku

ul. Wysoka 15b,
87-800 Włocławek
tel. 62 / 767 89 09, 54/ 236 61 97
fax. 62 / 767 15 59
e – mail: mojaprzyslosc@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top