fundusze europejskie

Twoja Zawodowa przyszłość !!!

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 80 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia z terenu wybranych powiatów woj. podkarpackiego.

Projekt przyczynia się do realizacji celów Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego tj. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy Priorytetu Inwestycyjnego „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (PI 8i)” RPO WP na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 1 179 307,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 084 962,62zł

Osiągnięte rezultaty:

 1. l. os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 24 K (os. bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne);
 2. l. os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 8K (os. bierne zawodowo);
 3. l. os. pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 3K L. (os. z niepełnosprawnościami);
 4. l. os., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 42K (os. bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne);
 5. l. os., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 14K (os. bierne zawodowo) ;
 6. l. os., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 6K (os. z niepełnosprawnościami).

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy 80 kobiet powyżej 29 roku życia, które są bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub bierne zawodowo, zamieszkujące jeden z wymienionych powiatów woj. podkarpackiego: jasielski, strzyżowski, brzozowski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo grupowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staż
 • Pośrednictwo pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe,
 • Stypendium stażowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających z innych miejscowości w trakcie poradnictwa grupowego, szkolenia oraz stażu,
 • Zwrot kosztów opieki nad os. zależnymi i dziećmi do lat 7 – w trakcie szkolenia oraz stażu,
 • Materiały szkoleniowe w trakcie poradnictwa grupowego oraz szkolenia,
 • Wyżywienie w trakcie poradnictwa grupowego oraz szkolenia.
 
Rekrutacja
 

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 01.2018r. do 01.2019r.

Warunki uczestnictwa

 • Kobiety w wieku powyżej 29 roku życia,
 • Kobiety zamieszkujące jeden z wymienionych powiatów woj. podkarpackiego: jasielski, strzyżowski, brzozowski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski,
 • Status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub
 • Status osoby biernej zawodowo,

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Regulamin (PLIK PDF)
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF)
 • Oświadczenie do przetwarzania danych osobowych (PLIK PDF)
 • Formularz — informacja o uczestniku do SL2014 (PLIK PDF)
 • Oświadczenie Podatkowo-Składkowe (PLIK PDF)
 • Zgoda na zajęcia popołudniowe (PLIK PDF)

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria punktowe i kryteria pierwszeństwa. Do kryteriów pierwszeństwa należą:

 • 10 pkt. – osoby zamieszkujące obszary wiejskie,
 • 15 pkt. – osoby z niepełnosprawnością (kopia orzeczenia o niepełnosprawności).
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Obligatoryjne jest uczestnictwo w IPD, poradnictwie grupowym, szkoleniu zawodowym, stażu oraz pośrednictwie pracy.

Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 godz. (2x2godz.) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Podczas spotkania nastąpi identyfikacja potrzeb osób oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji uczestnika, z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Wynikiem konsultacji będzie Indywidualny Plan Działania zawierający minimum 3 poniższe formy wsparcia. Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania) przewidziane jest dla 100% uczestników projektu.

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie spotkań grupowych oraz warsztatów. Uczestnictwo w poradnictwie zawodowym grupowym będzie stwarzało warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas spotkań z innymi uczestnikami projektu. Warsztaty będą służyły wzmocnieniu kompetencji, które podczas pracy z uczestnikiem zostały ocenione najsłabiej. Poradnictwo grupowe będzie miało charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość oceny siebie oraz swych mocnych i słabych stron. Ponadto poradnictwo swoim zakresem obejmuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym automotywację oraz radzenie sobie ze stresem, przełamywanie barier komunikacyjnych w stosunku do osób trzecich, funkcjonowaniu w zespołach ludzkich, wzrostu motywacji do działania. Poradnictwo grupowe będzie trwało 48 godzin i prowadzone będzie w 8-mio osobowych grupach. Poradnictwo grupowe przewidziane jest dla 100% uczestników projektu.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Tematyka szkoleń będzie wynikała z predyspozycji uczestników projektu. Szkolenia kończą się egzaminem przeprowadzanym przez zewnętrzną instytucję certyfikującą i uzyskaniem certyfikatu, który potwierdza uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień.
Szkolenie będzie trwało 120 godzin lekcyjnych, 20 dni x 6 godzin i prowadzone będzie w 8-mio osobowych grupach.
Szkolenia przewidziane są dla 100% uczestników.

Staż

Celem stażu jest wyposażenie uczestnika projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które ukończy uczestnik. Powiązanie stażu ze szkoleniem pozwala na kompleksowe wsparcie uczestnika w tym samym zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych. Staże będą realizowane zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staż trwa 3 miesiące i będzie realizowany na terenie woj. podkarpackiego. Staże przewidziane są dla 100% uczestników.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy będzie realizowane poprzez:

 • przeprowadzenie wstępnej rozmowy z uczestnikiem projektu mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla uczestnika,
 • przeprowadzenia kolejnych rozmów z uczestnikiem co najmniej raz na 2 miesiące w celu weryfikacji kryteriów poszukiwania ofert pracy,
 • pozyskiwania ofert pracy od pracodawców.
Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy. Pośrednictwem pracy objęci są wszyscy uczestnicy projektu, ma charakter ciągły, i będzie nieodłącznie towarzyszyć każdej formie wsparcia. Pośrednictwo pracy przewidziane jest dla 100% uczestników.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram wsparcia: X 2018r. ( PLIK PDF)
 

Do pobrania

 
 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • Wniosek o zwrot kosztów opieki nad os. zależnymi i dziećmi do lat 7 (PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro projektu

Ul. Kadyiego 12, III p. 38-200 Jasło
e-mail : zawodowaprzyszlosc@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top