fundusze europejskie

Pierwszy krok w zawodową przyszłość

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej 125 osób młodych w wieku 15-29 lat (74K,51M) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących na terenie powiatów; wrocławskiego, kłodzkiego i m.Wrocław, w okresie 01.01.2017r.-31.08.2018r.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

Wartość projektu: 1 818 692,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 532 793,75 zł

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego (powiat wrocławski, kłodzki, m. Wrocław) niezarejestrowane w urzędach pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Grupę docelową będzie stanowić 125 osób młodych w wieku 15-29 lat (74K,51M), w tym co najmniej:

 • 40% osób zamieszkujących obszary wiejskie
 • 7% długotrwale bezrobotnych
 • 13% osób z niepełnosprawnościami
 • 60% kobiet
 • 100% osób niezarejestrowanych w urzędach pracy (50% bezrobotni, 50% bierni zawodowo)

Wsparcie oferowane w ramach projektu

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych (Indywidualny Plan Działania) dla 100% uczestników projektu
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 80% uczestników projektu
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem dla 100% uczestników projektu
 • Staże dla 80% uczestników, którzy ukończyli szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie uzualne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA – 05.03.2018r.

 

Proces rekrutacji będzie jawny i otwarty z zachowaniem równości szans. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły na terenie powiatu wrocławskiego, kłodzkiego oraz m. Wrocław w okresie od stycznia 2017 roku do lutego 2018 roku.

Warunki uczestnictwa

 • Przynależność do kategorii młodzieży NEET
 • Miejsce zamieszkania na terenie jednego z powiatów: wrocławskiego grodzkiego, ziemskiego lub kłodzkiego
 • Wiek 18-29 lat
 • Osoba niezarejestrowana w Urzędzie Pracy

Zgłoszenie do projektu

W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do biura projektu: ul. Tadeusza Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko lub przesłać pocztą elektroniczną na adres dolnoslaskie@eurogrupa.pl.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PLIK PDF)
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )

Dodatkowe dokumenty do pobrania

 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (PLIK PDF)

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, spełnienia warunków uczestnictwa oraz uzyskanych dodatkowych punktów.

Przyznanie punktów za kryteria pierwszeństwa:

 • 5 punktów – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 4 punkty – kobiety
 • 3 punkty – miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich
 • 2 punkty – osoby długotrwale bezrobotne

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • 40% osób zamieszkujących obszary wiejskie
 • 7% osób długotrwale bezrobotnych
 • 13% osób z niepełno sprawnościami
 • 60% kobiet
 • 100% osób niezarejestrowanych w Urzędach Pracy
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

IDENTYFIKACJ POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (IPD)

Identyfikacja Potrzeb obejmuje diagnozowanie potrzeb możliwości w zakresie doskonalenie zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Podczas IPD nastąpi ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji uczestnika projektu z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji, kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. IPD obejmuje analizę możliwości i określenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla UP. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Doradca zapewni podmiotowy i czyny udział osoby młodej w ustaleniu i realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość samodzielnego wyboru ścieżki pomocy najbardziej odpowiadające posiadanym kompetencjom i predyspozycjom.

Wynikiem poradnictwa indywidualnego będzie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane jest dla 80% uczestników projektu, u których zdiagnozowano taką potrzebę. Uczestnicy objęci wsparciem zapewnione będą mieli 3 godzinne indywidualne spotkania z doradcą. Doradca wspólnie z uczestnikiem pracować będą nad podjęciem decyzji przez uczestnika dotyczącej drogi rozwoju oraz dostosowania się do wymogów rynku pracy. Doradca przeprowadzi wywiad dotyczący min. dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz testy mające na celu określenie indywidualnych preferencji i predyspozycji uczestnika. Ponadto osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności skorzystają z dodatkowych 3 godzin wsparcia, podczas których pracować będą nad poprawą wizerunku.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe przewidziane są dla wszystkich uczestników projektu i są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Szkolenia będą trwać 150 godzin i będą realizowane w formie spotkań grupowych. Szkolenia mają na celu nabycie przez uczestników kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Szkolenia mają zapewnić zwiększenie szans młodzieży NEET na aktywizację zawodową. Proponowana tematyka szkoleń:

 • Spawacz metodą MIG/MAG
 • Magazynier- logistyk z obsługą wózków jezdniowych
 • Grafik komputerowy
 • Programista aplikacji
 • Pracownik ds. finansowo-księgowych z j.angielskim
 • Fryzjer
 • Kelner/Barman
 • Recepcjonista/Rejestrator
 • Pracownik administracyjno biurowy z księgowością
 • Barman, barista, somelier – pracownik gastronomi

Nie jest to katalog zamknięty. Możliwa będzie realizacja innych niż zaproponowane szkolenia, jeżeli taka diagnoza będzie wynikiem IPD.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy, którym objęci będą wszyscy uczestnicy projektu będzie miało charakter ciągły i będzie towarzyszyć każdej formie wsparcia. Każdy uczestnik projektu odbędzie indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy, a także będzie w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym. Zadaniem pośrednika pracy jest monitorowanie rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy kierowanych do uczestników projektu. Ponadto Pośrednik pracy będzie się kontaktował z pracodawcami w celu wyłonienia najbardziej stosownych propozycji pracy. Dodatkowo do zadań Pośrednika pracy będzie należało przeprowadzanie rozmów wstępnych z uczestnikami projektu w celu zebrania niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiednich ofert pracy.

Staż

3 miesięczny staż przewidziany dla 80% uczestników projektu, u których zdiagnozowano taką potrzebę podczas Identyfikacji potrzeb uczestników projektu Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram wsparcia marzec 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia kwiecień 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia maj 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia czerwiec 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia lipiec 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia sierpień 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia wrzesień 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia październik 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia listopad 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia grudzień 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia styczeń 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia luty 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia marzec 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia kwiecień 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia maj 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia czerwiec 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia lipiec 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia sierpień 2018 ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Kamila Kędzierska – Kierownik projektu

Biuro Projektu w Kłodzku

ul. Tadeusza Kościuszki 1,
57-300 Kłodzko
tel. 662 007 116, tel./fax: 74 867 52 04
e – mail: dolnoslaskie@eurogrupa.pl

Data aktualizacji strony 10.08.2018r.

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top