fundusze europejskie

Outplacement kluczem do nowego zatrudnienia

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnieniowej 60 osób,36 K i 24 M, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2016 do 30.06.2017.

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie 50%.

Wartość projektu: 1 034 817,55 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 879 594,92 zł

Adresaci projektu

Grupę docelową stanowi 60 osób,36 K i 24 M, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych(kooperujących).

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Trening rozwoju osobistego oraz kształtowania umiejętności poruszania się na rynku pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • 3 miesięczny staż
 • staż

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium stażowe (1750 zł/m-c)
 • Stypendium szkoleniowe na szkoleniach zawodowych
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia zawodowego
Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona w okresie od VIII 2016 do XI 2016.

Warunki uczestnictwa

 1. Przynależność do jednej z grup:
  • Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub osoby zwolnione (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  • Pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub osoby zwolnione (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  • Pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub osoby zwolnione (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  • Pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub osoby zwolnione (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 2. Osoby, które pracują lub pracowały (w okresie ostatnich 6 m-cy) na terenie województwa śląskiego.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (PLIK PDF)
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )
 • Test motywacyjny (PLIK PDF )
 • Zaświadczenie od pracodawcy (PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych od Komisji rekrutacyjnej: potrzeba udziału w projekcie w skali 1-3 (niska, średnia, wysoka), poziom motywacji w skali 1-3 (niski, średni, wysoki) oraz za kryteria premiujące.

Do kryteriów premiujących należą:

 • 1 pkt. – kobiety
 • 3 pkt.- dla pracowników oraz byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).
W przypadku takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 16 godzin (4 spotkania x 4 godziny) indywidualnego doradztwa zawodowego, wsparcia w zdefiniowaniu celów zawodowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Zajęcia indywidualne 15 godzin/uczestnika, realizowane w formie 5 spotkań x 3 godziny, których głównym celem będzie dostarczenie Uczestnikom wsparcia emocjonalnego, pomagającego przezwyciężyć sytuację kryzysową w której się znaleźli.

Trening rozwoju osobistego oraz kształtowania umiejętności poruszania się na rynku pracy

Trening realizowany w formie spotkań grupowych – 45 godzin lekcyjnych/grupę (9 spotkań x 5 godzin lekcyjnych). Podczas zajęć uczestnicy przejdą przez następujące sesje treningowe:

 1. Autoprezentacja (kształtowanie własnego wizerunku) – 15 h
 2. Radzenie sobie ze stresem – 15 h
 3. Aktywne poszukiwanie pracy – 15 h poprzez:
  • formułowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
  • rozmowa z pracodawcą,
  • proces rekrutacji,
  • metody skutecznego poszukiwania pracy

Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe dla wszystkich uczestników, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Szkolenia realizowane w formie spotkań grupowych – 40-45 godzin lekcyjnych/grupę (7 spotkań x 6-7 godzin lekcyjnych).

Szkolenia zakończą się egzaminem i po jego pozytywnym zaliczeniu, wydaniem Uczestnikom Projektu certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Tematykę szkoleń w projekcie określono na podstawie analizy dokumentów, strategii, statystyk dotyczących województwa śląskiego.

Szkolenia z zakresu Obszaru technologicznego – technologie dla ochrony środowiska:
 • Monter urządzeń energii odnawialnej (45 h), wg. rankingu zawód o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu zawodów (8,47)
 • Monter instalacji fotowoltaicznych,(40 h) wg. rankingu zawód o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu zawodów (11,0)

Szkolenia z zakresu Obszaru technologicznego – technologie informacyjne i telekomunikacyjne

 • Pracownik centrum obsługi telefonicznej(45h) wg. rankingu zawód o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu zawodów (8,19)

Poza Obszarem technologicznym szkolenie z zakresu:

 • Sprzątanie obiektów wielkopowierzchniowych

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych – 12 godzin/uczestnika (4 spotkania x 3 godziny). Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników.

3 miesięczny staż

Powyższa forma wsparcia przewidziana jest dla 36 uczestników projektu. Staż ma na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu zawodowym, pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Program stażu będzie dostosowany do możliwości i umiejętności uczestnika projektu.

Harmonogram wsparcia

 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Katowicach

ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice
kom. 662 007 116
e-mail : slaskie@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top