fundusze europejskie

Zawodowa przyszłość w Twoich rękach

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

* W ramach projektu mogą być organizowane inne tematy szkoleniowe w zależności od potrzeb i możliwości uczestników oraz warunków panujących na lokalnym rynku pracy.

O projekcie

Cel projektu

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej 160 osób młodych do 29 r. ż. (96K i 64M) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w okresie 01.11.2016 r.-31.03.2018 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2016 r. do 31.03.2018 r.

Wartość projektu: 2 194 493,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 084 768,45zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • trzymanie ofert pracy, kształcenia ustawicznego lub stażu po opuszczeniu programu – 96 osób
 • uczestnictwo w szkoleniu i/lub zdobycie kwalifikacji i/lub podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – 128 osób
 • ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 154 osoby
 • efektywność zatrudnieniowa: 32% dla osób niepełnosprawnych; 51% dla osób o niskich kwalifikacjach; 60% dla pozostałych uczestników projektu.

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 15-29 lat (96 K i 64 M), które są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Zagwarantowaliśmy: min. 80 miejsc w projekcie dla osób zamieszkujących tereny wiejskie oraz min. 16 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo indywidualne
 • Poradnictwo grupowe
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • Staż
 • Pośrednictwo pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe (1281,00 zł brutto/szkolenie)
 • Stypendium stażowe (3 miesiące x 997,32 zł)
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających z innych miejscowości w trakcie szkolenia oraz poradnictwa grupowego
 • Materiały szkoleniowe w trakcie poradnictwa grupowego oraz szkolenia
 • Wyżywienie w trakcie poradnictwa grupowego oraz szkolenia
Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły na terenie województwa małopolskiego w okresie od 11.2016 r. do 10.2017 r.

Warunki uczestnictwa

 • przynależność do kategorii NEET
 • status osoby biernej zawodowo
 • miejsce zamieszkania: województwo małopolskie
 • wiek 15-29 lat

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Oświadczenie Podatkowo-Składkowe (PLIK PDF)
 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Formularz — informacja o uczestniku do SL2014 (PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PLIK PDF)
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )
 • Oświadczenie 1.3 (PLIK PDF )
 • Oświadczenie Inicjatywa (PLIK PDF )
 • Oświadczenie uczestnika projektu (PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria punktowe i kryteria pierwszeństwa.

Do kryteriów pierwszeństwa należą:

 • 15 pkt. – osoby zamieszkujące obszary wiejskie położone poza ZIT,
 • 10 pkt. – kobiety,
 • 5 pkt. – osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 5 pkt. – osoby z niepełnosprawnościami (kopia orzeczenia o niepełnosprawności).
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 godz. indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Podczas spotkania nastąpi ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji uczestnika, z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.
Wynikiem konsultacji będzie Indywidualny Plan Działania zawierający minimum 3 poniższe formy wsparcia.

Poradnictwo Indywidualne

Uczestnik projektu, u którego doradca zawodowy zdiagnozuje obszary wymagające dodatkowego wzmocnienia uwzględni tę okoliczność Indywidualnym Planie Działania i skieruje go do udziału w poradnictwie indywidualnym.
Poradnictwo Indywidualne zaplanowane zostało dla 128 osób, odbywało się będzie w formie 3 godz. spotkań (porad zawodowych), polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu.

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie spotkań grupowych oraz warsztatów. Uczestnictwo w poradnictwie zawodowym grupowym będzie stwarzało warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas spotkań z innymi uczestnikami projektu. Warsztaty będą służyły wzmocnieniu kompetencji, które podczas pracy z uczestnikiem zostały ocenione najsłabiej. Poradnictwo grupowe będzie miało charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość oceny siebie oraz swych mocnych i słabych stron. Ponadto poradnictwo swoim zakresem obejmuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym automotywacje oraz radzenie sobie ze stresem, przełamywanie barier komunikacyjnych w stosunku do osób trzecich, funkcjonowaniu w zespołach ludzkich, wzrostu motywacji do działania.
Poradnictwo grupowe będzie trwało 48 godzin i prowadzone będzie 10 osobowych grupach.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne obejmuje działania wspierające proces poradnictwa zawodowego i ukierunkowane jest na rozwiązanie konkretnego problemu zawodowego uczestnika. Ma na celu wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości. Spotkania z psychologiem będą odbywały się po uprzednim umówieniu osoby zainteresowanej. Wsparcie będzie dostępne na każdym etapie realizacji projektu.
Wsparcie będzie dostępne na każdym etapie realizacji projektu. Czas wsparcia to około 3 godz./uczestnika.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Tematyka szkoleń będzie wynikała z predyspozycji uczestników projektu.
Proponowane tematy w ramach szkoleń zawodowych:

 • Specjalista do spraw logistyki,
 • Specjalista do spraw rachunkowości,
 • Asystent ds. księgowości,
 • Szef kuchni,
 • Pracownik kancelaryjny,
 • Organizator usług kateringowych,
 • Analityk systemów teleinformatycznych,
 • Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych.

Szkolenia kończą się egzaminem przeprowadzanym przez zewnętrzną instytucję certyfikującą i uzyskaniem certyfikatu który potwierdza uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień.

Staż

Celem stażu jest wyposażenie uczestnika projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które ukończy uczestnik. Powiązanie stażu ze szkoleniem pozwala na kompleksowe wsparcie uczestnika w tym samym zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych.
Staże będą realizowane zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
Staż trwa 3 miesiące i będzie realizowany na terenie woj. małopolskiego.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy będzie realizowane poprzez:

 • przeprowadzenie wstępnej rozmowy z uczestnikiem projektu mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla uczestnika,
 • przeprowadzenia kolejnych rozmów z uczestnikiem co najmniej raz na 2 miesiące w celu weryfikacji kryteriów poszukiwania ofert pracy,
 • pozyskiwania ofert pracy od pracodawców.

Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.
Pośrednictwem pracy objęci są wszyscy uczestnicy projektu, ma charakter ciągły, i będzie nieodłącznie towarzyszyć każdej formie wsparcia.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram – Wsparcie / Luty 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Marzec 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Październik 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Listopad 2017 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Styczeń 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Luty 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Luty 2018 aktualizacja ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Marzec 2018 ( PLIK PDF)
 •  

  Do pobrania

   
  • wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
  • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
   

  Kontakt

   

  Biuro Projektu w Oświęcimiu

  ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7,
  32-600 Oświęcim
  tel. 33 / 847 54 75, kom. 692 346 059
  e – mail: malopolskie@eurogrupa.pl

  Informacje dodatkowe, kontakt

  Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top