Zarządzanie projektami

Zarządzanie

Terminy i miejce (*):

13/06/2024 - 14/06/2024
(16 godzin / 2 dni)

Lokalizacja:

Warszawa

Cena (**):

1090 PLN / osobę

Cel szkolenia

Zarządzanie projektami jest w chwili obecnej jedną z nieodłącznych kompetencji osób na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. Wiele organizacji działa czy to całkowicie w oparciu o zarządzanie poprzez projekty, czy też w dużej mierze koncentruje się na zarządzaniu projektami. Dlatego też podstawowe narzędzia i procesy zarządzania projektami powinny stać się etapem obowiązkowym w kształceniu każdego managera lub specjalisty. Głównym celem szkolenia jest prezentacja podstaw metodologii zarządzania projektami tak aby uczestnicy byli w stanie samodzielnie zaplanować, poprowadzić oraz zakończyć i ocenić przykładowy projekt. Szkolenie będzie okazją do praktycznego wykorzystania zaproponowanych narzędzi za sprawą licznych warsztatów oraz analizy case study.

Dla kogo

Zapraszamy na szkolenie wyższą i średnią kadrę kierowniczą, specjalistów, liderów lub managerów projektów z niewielkim stażem.

Korzyści

 • Wysoka jakość
 • Praktyczna forma
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Ramowy Program Szkolenia

 

 • Jakie działanie uznajemy za projekt
  • Jakie kryteria musi spełniać zorganizowane działanie, aby uznać je za projekt
 • Aspekty zarządzania projektem
  • Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu:
   • Czas
   • Ludzie
   • Budżet i zasoby materiałowe
   • Ryzyko operacyjne
   • Jakość
  • Zalety i wady z organizacji pracy zgodnie z zasadami zarządzania projektami
 • Proces zarządzania projektem
  • Identyfikacja i omówienie poszczególnych etapów w procesie zarządzania projektem – od wizji aż do zakończenia projektu
 • Wizja projektu
  • Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu
 • Określanie kluczowych elementów projektu – karta projektu
  • Omówienie zasad definiowania celu projektu
  • Wyznaczanie celów metodą: termin – działanie – zmiana
  • Definiowanie celów projektów dla poszczególnych zespołów
 • Definiowanie zakresu projektu
  • Opis zakresu projektu:
   • Miejsce projektu wobec innych działań w firmie
   • Jasne wyznaczenie elementów, które wchodzą,

   a które są poza zakresem projektu

 • Planowanie zakresu zadań
  • Omówienie zasad planowania zakresu zadań dla projektu
  • Poziomy planowania: operacje – zadania – czynności
  • Definiowanie zakresu zadań do projektów poszczególnych zespołów
 • Zarządzanie czasem w projekcie
  • Omówienie zasad zarządzania czasem w fazie planowania i wdrażania projektu
 • Diagram Gantta – budowanie planu czasowego projektu
  • Prezentacja zastosowania diagramu Gantta do planowania i koordynacji zadań
  • Praktyczne zastosowanie diagramu i jego analiza
  • Planowanie realizacji zadań poszczególnych projektów w formie diagramu
 • Ścieżka krytyczna
  • Wyznaczenie ścieżek krytycznych
  • Analiza poszczególnych diagramów – wnioski operacyjne dotyczące koordynacji zadań i sposobu kierowania projektem
 • Planowanie systemu kontroli w projekcie
  • Omówienie zasad – kontrola wyników i monitoring działań
  • Planowanie systemu kontroli:
   • Kamienie milowe
   • Jakie dane są niezbędne dla efektywnej kontroli na poszczególnych kamieniach milowych
   • Metoda i częstotliwość raportowania
   • Prowadzenie spotkań zespołu projektowego
 • Zarządzanie kompetencjami w zespole – diagram podziału odpowiedzialności
  • Podział zadań a podział kompetencji
  • Zasady wyznaczania zakresów kompetencji w zespole projektowym i dla podwykonawców przy pomocy diagramu podziału odpowiedzialności
  • Diagram podziału odpowiedzialności
  • Analiza diagramów – wnioski operacyjne dotyczące komunikacji w zespole projektowym, sposobu kierowania projektem, roli lidera
 • Kierowanie zespołem projektowym – rola lidera
  • Jaki jest podział ról w zespole projektowym
  • Specyfika kierowania zespołem projektowym
  • Jaka jest rola lidera
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym projektu
  • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem?
  • Miejsce zarządzania ryzykiem w procesie planowania projektu
  • Zasady szacowania ryzyka projektu
 • Mapa ryzyka
  • Zastosowanie mapy ryzyka
  • Szacowanie potencjalnych zagrożeń, opisanie mapy ryzyka
 • Wybór strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Strategie zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Weryfikacja planów operacyjnych pod kątem wniosków wynikających z wybranych strategii
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
  • Wyznaczenie struktury kosztów w projekcie
  • Omówienie zasad zastosowania diagramu Gantta do planowania struktury i bieżącej kontroli kosztów projektu
 • Efektywna komunikacja w zespole projektowym
  • Warunki i zasady efektywnej komunikacji w zespole projektowym
  • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Delegowanie zadań
  • Rodzaje delegowania
  • Zasady delegowania zadań w zespole projektowym
 • Rozwiązywanie problemów
  • Metoda rozwiązywania problemów
  • Narzędzia analizy przyczyn problemu
  • Definiowanie rozwiązań
  • Narzędzia wyboru rozwiązań
  • Rozwiązywanie problemów w zespole projektowym
 • Ocena końcowa projektu
  • Elementy składowe w procesie oceny końcowej projektu
  • Wdrożenie pilotażowe
  • Podtrzymanie korzyści / wyników po wdrożeniu projektu
  • Kontrola wyników
  • Planowanie działań kontrolnych i przekazania efektów projektu użytkownikom w organizacji

Informacje dodatkowe, kontakt

(*) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 2 dniowego szkolenia – 16 godzin lekcyjnych, obiady, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub pobrać formularz zgłoszeniowy w wersji PDF a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji


  Ulica


  Miasto


  Kod pocztowy


  NIP Firmy

  Treść


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdzi organizację szkolenia. Po potwierdzeniu należy dokonać płatności za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: mBank S.A. NR RACHUNKU 89 1140 2004 0000 3902 8194 2691 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia , uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top