Zarządzanie marką – wprowadzenie nowego produktu na rynek

Zarządzanie

Terminy i miejce (*):

27/06/2024 - 28/06/2024
(16 godzin / 2 dni)

Lokalizacja:

Warszawa

Cena (**):

990 PLN / osobę

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z metodami skutecznej promocji, efektywnego planowania marketingu, metodami analizy konkurencji i konsumentów oraz sposobami tworzenia reklam w internecie, prasie i innych mediach zewnętrznych. Uczestnicy nabywają umiejętności dopasowania produktu do potrzeb klientów. Zdobywają także umiejętności komunikowania najważniejszych dla konsumenta cech produktu.

Dla kogo

Szkolenie skierowane do pracowników, osób zarządzających i odpowiedzialnych za wprowadzanie nowego produktu/marki na rynek, chcących w profesjonalny i trafny sposób dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców.

Trener

Adam Derdzikowski
– niezależny konsultant i trener ds. Marketingu i Komunikacji. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: Etnologia i Socjologia. Stypendysta m.in. Ministra Edukacji Naukowej 2004/2005, Prezesa Rady Ministrów w roku 1998/1999. Zdobył doświadczenie zawodowe m.in. na stanowiskach: Referenta Bankowego BRE Banku, Analityka projektów komercyjnych, Głównego Specjalisty ds. sprzedaży w ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, czy Menedżera w Media4Mat, Umbrella Marketing Group i AHA EffectiveAd. Od 2008 roku trener i doradca w zakresie Marketingu i Komunikacji.

Korzyści

 • Wysoka jakość
 • Praktyczna forma
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Ramowy Program Szkolenia

 

DZIEŃ I – Planowanie i przygotowanie do realizacji

 1. Określenie charakteru działalności
  • Wskazanie rynku, na który wprowadzany ma być produkt: B2B czy B2C,
  • Omówienie różnic w podejściu do marketingu; w realizacji strategii marketingowych
  • Specyfiki klienta biznesowego i indywidualnego:
   • Potrzeby informacyjne
   • Oczekiwania względem produktów i usług
   • Sposoby komunikacji
   • Sposoby docierania
  • Reklama kontekstowa (B2B) a reklama masowa (B2C)
  • Waga komunikowania o:
   • Produkcie (przeważnie w B2C)
   • Pozycji i zaangażowaniu firmy w rynek (przeważnie w B2B)
  • Określanie rynku, branży, na jakiej firma ma działać: jego obszary, zasięg
  • Budowanie zrozumiałego i dostępnego opisu produktu / usługi
 2. Wizja działalności
  • Wskazanie, określenie obecnego miejsca biznesu:
   • Produkt z tradycjami vs produkt zupełnie nowy
   • Określanie poziomu świadomości odbiorców i graczy rynku (skojarzeń, poziomu wiedzy)
  • Kierunek rozwoju biznesu
   • Wskazanie strategii obecności na rynku
   • Szukanie miejsca na rynku dla siebie
  • Punkt docelowy S.M.A.R.T.
  • Wyjście poza punkt docelowy – budowanie celów dalszych
   Budowa wizji, pomysłów na rozwój firmy po osiągnięciu pierwszych założonych celów
 3. Idea marki
  • Omówienie wagi dobrego pomysłu i przemyślenia marki
  • Sposoby docierania do skojarzeń z marką
  • Waga skojarzeń w budowaniu skutecznego marketingu
  • Waga budowania spójnej wizji komunikowanej do rynku
  • Waga komunikowania do wnętrza firmy (świadomość pracowników w budowaniu spójnego i przejrzystego wizerunku)
 4. Uwarunkowania czasowe
  • Analiza sezonowości zarówno w sprzedaży, jak i w komunikacji
  • Analiza możliwych etapów komunikacji w trakcie roku
  • Wybór i określenie działań długo i krótkoterminowych
 5. Otoczenie rynkowe
  • Poszukiwanie i precyzyjne wskazanie konkurencji
  • Analiza konkurencji (SWOT, benchmarking w zakresie: cen, zasięgu, skojarzeń i światów marek konkurencyjnych
  • Charakterystyka marketingu konkurencji i całej branży:
   • Wykorzystywane kanały i narzędzia
   • Podejmowane działania
   • Analiza kilku case-ów
   • Wydatki na reklamę (wysokość, struktura)
   • Kalendarz branżowy, media / tytuły branżowe
  • Gracze komplementarni – próba wskazania i określenia zakresu współpracy
  • Analiza relacji panujących na interesującym firmę rynku (stosunki między firmami, relacje w firmach, udziały w rynku)
  • Wskazanie ośrodków opiniotwórczych dla branży, autorytetów
 6. Grupa docelowa
  • Segmentacje rynku
  • Rodzaje segmentacji klientów (elementy socjo i psychograficzne)
  • Budowanie bazy wiedzy o konsumentach (B2B i B2C)
  • Wskazywanie istotnych cech odbiorców
  • Wskazywanie grup odbiorców według kryterium komunikacji, nie tylko sprzedaży (klient wewnętrzny, zewnętrzny, publiczność)
 7. Wewnętrzne potrzeby grupy
  • Czym jest wgląd konsumencki (insight)
  • Wewnętrzne potrzeby grupy niezbędnym elementem optymalnego dopasowania produktu do klienta
  • Wskazywanie potrzeb uświadomionych i nieuświadomionych
  • Waga zwalczania lęków i obaw klienta w skutecznej promocji
  • Umiejętność wskazywania problemów klienta
 8. Korzyści / benefit
  • Budowanie korzyści w oparciu o rzeczywiste problemy konsumenta
  • Dbanie o unikalność korzyści związanej z nowym produktem
  • Wskazanie wyróżnika marki, który jednoznacznie wyróżnia ją pośród marek pokrewnych
 9. Uzasadnienie korzyści (Reason to Believe)
  • Certyfikacja, opiniowanie, bazowanie na badaniach, ekspertach
  • Umiejętność pokazywania w komunikacji rzeczywistej przewagi produktu
  • Korzystanie z języka konkretów i faktów w reklamie
 10. Strategia dystrybucji
  • Analiza obecnie funkcjonujących kanałów dystrybucji
  • Wskazywanie potencjalnych nowych kanałów dystrybucji
  • Ustalanie formy sprzedaży (sieciowa, poprzez pośredników, bezpośrednia, wyłączność, itd.)
 11. Strategia cenowa
  • Analiza czynników składających się na cenę nowego produktu
  • Wskazanie zmiennych twardych (koszty produkcji, magazynowania, logistyki, dystrybucji itd.)
  • Wskazanie zmiennych miękkich (prestiż, jakość, pozycja na rynku, marka)
  • Umieszczanie nowego produktu w optymalnie dobranym segmencie rynkowym

dzień II – Realizacja planu

 1. Planowanie strategii komunikacji:
  • Wskazanie wyróżnika marki
  • Wskazanie skojarzeń, kontekstów
  • Wykorzystywanie silnych i słabych stron rynku i konkurencji
  • Powoływanie zespołu ds. realizacji reklamy i elementy pracy koncepcyjnej
  • Operacjonalizacja pomysłów – od idei do realizacji
 2. Inwestowanie w działania marketingowe
  • Dywersyfikacja narzędzi
  • Budowanie budżetu (składowe, ceny w branży)
  • Określanie budżetu na marketing
 3. Narzędzia i formy reklamy:
  • Formaty i przykłady
  • Formy reklamowe i różnice między nimi (TV, radio, prasa, kino, sieć itd.)
  • Zastosowanie danych form w danej branży (przykłady)
  • Preferencje odbiorców
 4. Wykorzystywanie zintegrowanych działań marketingowych
  • Rozszerzanie pomysłu / kampanii na rozmaite media
  • Waga efektu skali w zapamiętywaniu reklamy
  • Walka o umiejscowienie w świadomości konsumenta
 5. Bieżąca analiza i zbieranie informacji zwrotnej
  • Optymalny czas planowania kampanii komunikacyjnych
  • Waga stałego monitorowania przebiegu i odzewu z kampanii
  • Formy i techniki zbierania informacji zwrotnej
  • Zastosowanie informacji zwrotnej w zależności od wykorzystywanego kanału reklamowego

Informacje dodatkowe, kontakt

(*) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 2 dniowego szkolenia – 16 godzin lekcyjnych, obiady, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub pobrać formularz zgłoszeniowy w wersji PDF a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji


  Ulica


  Miasto


  Kod pocztowy


  NIP Firmy

  Treść


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdzi organizację szkolenia. Po potwierdzeniu należy dokonać płatności za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: mBank S.A. NR RACHUNKU 89 1140 2004 0000 3902 8194 2691 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia , uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top