power_fe

Współpraca ponadnarodowa – kolejny konkurs w ramach PO WER

Aktualności

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

power_fe

Ogłoszono kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – tym razem dotyczy on Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Głównym celem konkursu jest wypracowanie we współpracy z partnerami zagranicznymi nowych rozwiązań w siedmiu obszarach tematycznych i ich wdrożenie w kraju.


Rozwiązania te mają dotyczyć:

  • zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
  • zwiększenia dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenia liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenia poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej,
  • godzenia ról zawodowych i życia rodzinnego,
  • metod utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzania wiekiem),
  • zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie,
  • zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Beneficjentami konkursu będą mogły być także przedsiębiorstwa. Nabór wniosków planowany jest od 1 do 11 września 2015. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 97%.

Źródło : Dotacjomat.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top