fundusze europejskie

Wielkopolskie stawia na kwalifikacje!

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 216 osób (108 kobiet, 108 mężczyzn) powyżej 29 roku życia bezrobotnych oraz biernych zawodowo z grup defaworyzowanych na rynku pracy z województwa wielkopolskiego z w okresie 01.11.2016 r. do 31.10.2018 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2016 r. – 31.10.2018r.

Wartość projektu : 2 459 453,72 zł

Kwota dofinansowania : 2 336 463,93 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 66 osób
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 2 osoby
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – min. 17%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – min. 35%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – min. 36%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup – min. 43%

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które ukończyły 30 rok życia (108 K i 108 M), które są bezrobotne lub bierne zawodowo. Zagwarantowaliśmy: 172 miejsca w projekcie dla osób bezrobotnych, (w tym 60 miejsc dla osób długotrwale bezrobotnych), 44 miejsca dla osób biernych zawodowo, w tym min. 108 miejsc dla osób o niskich kwalifikacjach, min. 32 miejsca dla osób powyżej 50 roku życia oraz min. 10 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo pracy

Dodatkowe korzyści

 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia
 • Stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/h)
 • Stypendium stażowe (najniższa krajowa/m-c)
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdzających
 • Certyfikaty potwierdzające kompetencje/kwalifikacje
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Rekrutacja

 

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły w woj. wielkopolskim w okresie od listopada 2016 do kwietnia 2018.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt skierowany jest do 216 osób, które:

 • Uczą się lub zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);
 • są bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane) lub bierne zawodowo;
 • należą do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełno sprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • ukończyły 30 rok życia.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF )
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, spełnienia warunków uczestnictwa oraz uzyskanych dodatkowych punktów.

Przyznane dodatkowe punkty:

 • 5 pkt. – kobiety,

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • 172 osoby bezrobotne, w tym 60 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 44 osoby bierne zawodowo,
 • 108 osób o niskich kwalifikacjach,
 • 10 osób z niepełnosprawnościami,
 • 32 osoby w wieku powyżej 50 lat.
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (IPD)

Identyfikacja Potrzeb obejmuje diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Doradca uwzględni możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, potrzeby rynku pracy i na podstawie analizy wspólnie z uczestnikiem dokona wyboru 1 z 4 oferowanych w projekcie ścieżek.

Wynikiem doradztwa indywidualnego będzie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe realizowane w formie spotkań grupowych –8 godzin/grupę oraz w formie indywidualnej – 2 godziny/osobę. Wsparcie w formie warsztatów przeprowadzanych w celu rozwiązania problemów zawodowych uczestników projektu. Ponadto poradnictwo swoim zakresem obejmuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym automotywacja oraz radzenie sobie ze stresem, przełamywania barier komunikacyjnych w stosunku do osób trzecich, funkcjonowaniu w zespołach ludzkich, wzrostu motywacji do działania. Dodatkowo dla wszystkich uczestników przewidziano wsparcie psychologiczno-doradcze (średnio 2 godziny/osobę).Wsparcie jest dostępne na każdym etapie realizacji projektu. Zakres i forma spotkania są uzależnione od potrzeb.

SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenia zawodowe. Szkolenie zawodowe dla wszystkich uczestników, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Szkolenia realizowane w formie spotkań grupowych. Uczestnik wybiera z doradcą zawodowym jeden z tematów:

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (160 godzin)
Szkolenie składa się z 2 modułów: Magazynier oraz Obsługa wózka jezdniowego. Czas trwania szkolenia 160 godzin. Szkolenie z Magazyniera zakończy się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje. Szkolenie z Obsługi wózka jezdniowego kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego z Urzędu Dozoru Technicznego.

Kierowca samochodu ciężarowego (kat. C) z kursem kwalifikacji wstępnej (190 godzin)
Szkolenie składa się z 2 modułów: Prawo jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Czas trwania szkolenia 190 godzin. Szkolenie z Prawa jazdy kat. C zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym w WORD. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kończy się egzaminem państwowym.

Opiekun/ka osób starszych (138 godzin)
Szkolenie trwa 138 godzin. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Pracownik obsługi biurowej (90 godzin)
Szkolenie trwa 90 godzin. Tematyka zajęć: wiedza o gospodarce, organizacja i funkcjonowanie biura, komputer w pracy biurowej, technika biurowa. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy realizowane w formie spotkań indywidualnych – średnio 3 godziny/osobę. Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników.

STAŻE

3 miesięczny staż przewidziany dla 65% uczestników projektu. Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia

Harmonogram wsparcia

 • Harmonogram – Wsparcie / Grudzień ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Styczeń ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Luty ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Marzec ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Kwiecień ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Maj ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Czerwiec ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Lipiec ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Sierpień ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Wrzesień ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Październik ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Listopad ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Grudzień ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Styczeń 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Luty 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Marzec 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Kwiecień 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Maj 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Czerwiec 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Lipiec 2018 ( PLIK PDF)

 

Dodatkowe dokumenty do pobrania

 

 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdów ( PLIK PDF)
 • Regulamin zwrotu kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Kaliszu

ul. Serbinowska 1a,
62-800 Kalisz
tel. 62 / 767 89 09, fax. 62 / 767 15 59
e – mail: wielkopolskie@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top