fundusze europejskie

Wielkopolskie stawia na kwalifikacje! BIS

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności na rynku pracy oraz zdolności do zatrudnienia 180 os.(100 kobiet, 80 mężczyzn) powyżej 30 roku życia bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo z grup defaworyzawanych na rynku pracy z woj. wielkopolskiego w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 180 osób, którzy zostaną objęci wsparciem aktywizacji zawodowej (efekty rzeczowe),w tym min.100 kobiet tj.55,5%. Ponadto wsparciem w ramach projektu zostanie objętych w szczególności:

 • 150 osób bezrobotne (83K,67M),w tym 53 osób długotrwale bezrobotne(30K,23M),
 • 30 osób biernych zawodowo (17K,13M),
 • 27 osób w wieku 50 lat i więcej(15K,12M),
 • 91 osób o niskich kwalifikacjach (50K,41M),
 • 9 osób z niepełnosprawnościami (5K/4M).

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Wyżywienie podczas zajęć grupowych
 

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona w okresie od IX 2018 do III 2020.

Warunki uczestnictwa

 • ukończenie 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.,
 • osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, należące do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z obszaru woj. wielkopolskiego.

Dodatkowe punkty:

 • K 5 pkt.(min.55% UP).

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, spełnienia warunków uczestnictwa oraz uzyskanych dodatkowych punktów.

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • 150 osób bezrobotne (83K,67M),w tym 53 osób długotrwale bezrobotne(30K,23M),
 • 30 osób biernych zawodowo (17K,13M),
 • 27 osób w wieku 50 lat i więcej(15K,12M),
 • 91 osób o niskich kwalifikacjach (50K,41M),
 • 9 osób z niepełnosprawnościami (5K/4M).
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (IPD)

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (IPD), w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników/czek projektu – 180 osób.

Czas wsparcia: 4 godziny zegarowe/ uczestnika/czkę.

SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenia będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie i/lub powiecie/powiatach, z których pochodzić będą uczestnicy/czki projektu w oparciu o dane wynikające z badania Barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień organizacji szkolenia. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i po jego pozytywnym zaliczeniu, wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

POŚREDNICTWO PRACY

Kompleksowe pośrednictwo pracy realizowane w formie spotkań indywidualnych. Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników.

3 MIESIĘCZNY STAŻ

Powyższa forma wsparcia przewidziana jest dla 50% uczestników projektu. Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staż ma na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu zawodowym, pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Program stażu będzie dostosowany do możliwości i umiejętności uczestnika projektu.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram wsparcia: październik 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Kalisz – Opiekun osoby zależnej ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Kalisz – Pracownik ds. rachunkowości i księgowości ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: sierpień / wrzesień 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: wrzesień / październik 2019r. ( PLIK PDF)

Harmonogram staży

 
 • Harmonogram na dzień : 24 stycznia 2019r. ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Kaliszu

ul. Serbinowska 1a,
62-800 Kalisz
tel. 62 / 767 89 09, fax. 62 / 767 15 59, kom. 532 411 694
e – mail: wielkopolskiebis@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top