fundusze europejskie

Udany Start !!!

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 młodych osób (30K i 50M) do 29 r. ż. pozostających bez pracy, z terenu obszaru warszawskiego w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną w ramach projektu w okresie V.2016-VI.2017.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016r. do 30.06.2017r.

Wartość projektu : 874 123,00 zł

Kwota dofinansowania : 830 416,85zł

Osiągnięte rezultaty:

 1. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min. 40 osób;
 2. efektywność zatrudnieniowa: 17% dla osób niepełnosprawnych; 35% dla osób długotrwale bezrobotnych; 43% dla osób niezakwalifikowanych jako osoby niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne;

 

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 15-29 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące obszar warszawski tj. m.st. Warszawę oraz 71 gmin z 13 powiatów: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego oraz żyrardowskiego.

Wsparciem objętych zostanie 80 osób – 30 kobiet i 50 mężczyzn:

 • 4 osoby niepełnosprawne
 • 14 osób bezrobotnych, w tym 6 osób długotrwale bezrobotnych
 • 66 osób biernych zawodowo

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)
 • Szkolenia zawodowe
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium stażowe (997,40 zł./m-c)
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7/osobami zależnymi
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia
Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

 

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły w woj. mazowieckim w powiatach objętych wsparciem, w okresie od maja do grudnia 2016r.

Warunki uczestnictwa

 • przynależność do kategorii NEET
 • status osoby biernej zawodowo/bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego w powiatach: grodziskim, grójeckim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, wołomińskim, wyszkowskim, żyrardowskim oraz m.st. Warszawa.
 • wiek 15-29 lat.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF)
 • Test badający motywację ( PLIK PDF)

Oraz dostarczeniu (jeśli dotyczy):

 • Zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej, w tym (jeśli dotyczy) długotrwale bezrobotnej
 • Orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będzie:

 • wynik ankiety badającej motywację – waga 40 pkt.
 • niepełnosprawność (kopia orzeczenia o niepełnosprawności) – waga 15 pkt.
 • osoby długotrwałe bezrobotne – waga 15 pkt.
 • miejsce zamieszkania poza M. St. Warszawą – waga 10 pkt.
 • uczestnictwo kobiet w zakresie szkoleń elektrotechnicznych – waga 20 pkt.
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 2h indywidualnych konsultacji z doradcą/psychologiem. Doradca zidentyfikuje potrzeby osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozuje możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych. Na bazie diagnozy potrzeb stworzony zostanie IPD zawierający: opis obecnej sytuacji uczestnika, zidentyfikowane przyczyny pozostawania bez zatrudnienia oraz działania, jakie powinien podjąć uczestnik i terminy ich podjęcia. Doradca skieruje uczestnika na 1 z 4 ścieżek kształceni w ramach projektu.

W trakcie całego projektu uczestnicy będą mogli korzystać z porad psychologa lub doradcy zawodowego. Wsparcie będzie miało charakter indywidualny. Spotkania z psychologiem lub doradcą będą odbywały się po uprzednim umówieniu osoby zainteresowanej. Czas wsparcia średnio 5h/uczestnika.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

Proponowane tematy:

 • Sprzedawca /Kasjer (60h)
  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu sprzedawca/kasjer w branży spożywczej, a także nabycie wiedzy niezbędnej do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
 • Archiwista dokumentów elektronicznych (90h)
  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu archiwista dokumentów elektronicznych, a także nabycie wiedzy niezbędnej do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
 • Eksploatacja E urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV (78h)
  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi urządzeń, instalacji o napięciu do 1kV, a także nabycie wiedzy niezbędnej do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
 • Monter instalacji elektrycznych przy pracach remontowo – instalacyjnych (60h) – ZAMIENIONO NA SZKOLENIE EKSPLOATACJE E-URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV (78h)
  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do obsługi urządzeń, instalacji o napięciu do 1kV, a także nabycie wiedzy niezbędnej do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.

Szkolenia są zakończone egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym uzyskane kompetencje lub kwalifikacje.

 

Grupowe poradnictwo zawodowe

Doradztwo będzie prowadzone przez doradcę zawodowego w 8 grupach śr. 10 – osobowych, 24 h dla każdej grupy. Celem doradztwa będzie przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym automotywacji oraz radzenia sobie ze stresem, przełamywanie barier komunikacyjnych, funkcjonowanie w zespołach ludzkich, wzrost motywacji do działania. Poradnictwo pozwoli ułatwić przełamanie powszechnych postaw roszczeniowych, braku motywacji do usamodzielnienia się oraz otwarcie się na współpracę z innymi ludźmi.

Staż

Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej i Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które uczestnik ukończy i uzyska kwalifikacje/kompetencje. Zaplanowano 3 miesięczne staże dla wszystkich uczestników projektu.

Pośrednictwo pracy

Celem zadania jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Podczas trwania projektu prowadzone będzie pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy do momentu znalezienia zatrudnienia lub zakończenia projektu.

Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Harmonogram wsparcia

 • Legionowo / Grodzisk Mazowiecki ( PLIK XLS)
 • Grodzisk Mazowiecki /Mińsk Mazowiecki ( PLIK XLS)
 • Nowy Dwór Mazowiecki ( PLIK XLS)
 • Nowy Dwór Mazowiecki – Elektryk GR VI ( PLIK XLS)
 • Warszawa – 01.2017 ( PLIK XLS)
 • Warszawa – 02.2017 ( PLIK XLS)
 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Warszawie

ul. Stępińska 22/30,
00-739 Warszawa
kom. 696 881 025
e – mail: udanystart@eurogrupa.pl | e – mail: natalia@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top