fundusze europejskie

Stop bierności, czas aktywności

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 160 osób (96K i 64M) powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa śląskiego w okresie 01.07.2017 do 30.06.2019r.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2017 do 30.06.2019r. na terenie województwa śląskiego.

Wartość projektu: 1 772 605,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 683 975,62 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 20 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 50 osób
 • Efektywność zatrudnieniowa: osoby 50+ min. 33%, kobiety min 39%, osoby niepełnosprawne min 33%, osoby długotrwale bezrobotne min 30%, osoby o niskich kwalifikacjach 38%, pozostałe min 43%.

Adresaci projektu

Grupę docelową stanowi 150 osób (90K,60M) powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. 85% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, które zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC.

Wsparciem zostaną objęte przede wszystkim osoby bezrobotne maks. 85% grupy docelowej. Pozostałą część grupy min 15% stanowić będą osoby bierne zawodowo. Co najmniej 60% grupy docelowej stanowiły będą kobiety. Projekt zakłada udział osób w wieku 50 lat i więcej na poziomie min 20% oraz udział osób niepełnosprawnych na poziomie 3%.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Doradztwo indywidualne (Indywidualny Plan Działania)
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia
 • 3 miesięczny staż

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną
 • Wyżywienie podczas zajęć grupowych
 
Rekrutacja
 

Rekrutacja prowadzona w okresie od VII 2017 do II.2019.

Warunki uczestnictwa

 • Osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo zamieszkująca na terenie woj. śląskiego zgodnie z KC,
 • Powyżej 30 roku życia.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )
 • Użyczenie konta (PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria:

 • 5 pkt. – wykształcenie gimnazjalne lub niższe,,
 • 5 pkt. Orzeczenie o niepełnosprawności.
Punkty dotyczące kryterium pierwszeństwa:
 • 8 pkt. kobiety
 • 5 pkt. osoby w wieku 50 lat i więcej
 • 3 pkt. osoby bierne zawodowo.
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Doradztwo indywidualne (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego, wsparcia w zdefiniowaniu celów zawodowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Pośrednictwo pracy

Kompleksowe pośrednictwo pracy realizowane w formie spotkań indywidualnych. Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie w postaci 3 godzin zegarowych indywidualnego spotkania z psychologiem dla maksymalnie 90 osób z projektu (głównie osoby bierne zawodowo i niepełnosprawne). Wsparcie będzie obejmowało działania wspierające proces poradnictwa zawodowego i ukierunkowane będzie na rozwiązanie konkretnego problemu zawodowego uczestnika.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe dla wszystkich uczestników, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Każdy z uczestników / czek kierowany jest ma jedno szkolenie zawodowe, zgodnie ze zdiagnozowanymi podczas IPD potrzebami i potencjałem oraz potrzebami rynku pracy. W ramach Zadania założono trzy obszary szkoleniowe:
 1. szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych (96 godz. / grupę, 5 edycji, średnio po 10 osób);
 2. szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe (144 godz. / grupę, 5 edycji, średnio 10 osób);
 3. szkolenia i kursy IT (64 godz. / grupę, 5 edycji, średnio 10 osób).

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i po jego pozytywnym zaliczeniu, wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

3 miesięczny staż

Powyższa forma wsparcia przewidziana jest dla 80% uczestników projektu. Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staż ma na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu zawodowym, pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Program stażu będzie dostosowany do możliwości i umiejętności uczestnika projektu.

Harmonogram wsparcia

 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu w ramach projektu (PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro projektu w Katowicach

ul. Mickiewicza 29,
Katowice
kom. 668 590 450
e-mail : stopbiernosci@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top