fundusze europejskie

Stop bierności, czas aktywności 2

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 80 osób (48K i 32M) powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa śląskiego w okresie 01.03.2019 do 30.04.2020 r.

Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2019 do 30.04.2020 r. na terenie województwa śląskiego.

Wartość projektu: 1 013 432,09 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 861 417,27 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 20 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 27 osób
 • Efektywność zatrudnieniowa 44%

Adresaci projektu

Grupę docelową stanowi 80 osób (48K,32M) powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. 100% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, które zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC.

Wsparciem zostaną objęte przede wszystkim osoby bezrobotne (64 osoby w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych). Pozostałą część grupy tj. 16 osób stanowić będą osoby bierne zawodowo. Co najmniej 60% grupy docelowej stanowiły będą kobiety. Projekt zakłada udział osób w wieku 50 lat i więcej (min. 8 osób) oraz udział osób niepełnosprawnych (min. 4). W projekcie przewidziano udział minimum 48 osób zamieszkujących miasta średnie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Doradztwo indywidualne (Indywidualny Plan Działania)
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia
 • 3 miesięczny staż

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną/osobą niesamodzielną/dziećmi do lat 7
 • Wyżywienie podczas zajęć grupowych
 
Rekrutacja
 

Rekrutacja prowadzona w okresie od III 2019 do XI 2019.

Warunki uczestnictwa

 • Osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo zamieszkująca na terenie woj. śląskiego zgodnie z KC
 • Powyżej 30 roku życia
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie (PLIK PDF)
 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )
 • Umowa uczestnictwa w projekcie [WZÓR] (PLIK PDF)

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria:

 • 5 pkt. osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym,
 • 5 pkt. – osoby niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia),
Punkty dotyczące kryterium pierwszeństwa:
 • 8 pkt. – kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka,
 • 5 pkt. – osoby powyżej 50 roku życia,
 • 3 pkt. osoby bierne zawodowo,
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Doradztwo indywidualne (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego, wsparcia w zdefiniowaniu celów zawodowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Grupowe poradnictwo zawodowe

Wsparcie w postaci 24 godzin dla każdej grupy. Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie spotkań grupowych oraz warsztatów. Uczestnictwo w poradnictwie zawodowym grupowym stwarza warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas spotkań z innymi uczestnikami projektu. Warsztaty będą służyły wzmocnieniu kompetencji, które zostały wskazane przez doradcze zawodowego.

Pośrednictwo pracy

Kompleksowe pośrednictwo pracy realizowane w formie spotkań indywidualnych. Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie w postaci 3 godzin zegarowych indywidualnego spotkania z psychologiem dla maksymalnie 40 osób z projektu (głównie osoby bierne zawodowo, niepełnosprawne oraz 50+). Wsparcie będzie obejmowało działania wspierające proces poradnictwa zawodowego i ukierunkowane będzie na rozwiązanie konkretnego problemu zawodowego uczestnika.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe dla wszystkich uczestników, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie grupy docelowej, odmienne bariery i potrzeby tematyka szkoleń będzie dopasowana do potrzeb każdego uczestnika.

Każdy z uczestników / czek kierowany jest ma jedno szkolenie zawodowe, zgodnie ze zdiagnozowanymi podczas IPD potrzebami i potencjałem oraz potrzebami rynku pracy.

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i po jego pozytywnym zaliczeniu, wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

3 miesięczny staż

Powyższa forma wsparcia przewidziana jest dla 70% uczestników projektu. Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staż ma na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu zawodowym, pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Program stażu będzie dostosowany do możliwości i umiejętności uczestnika projektu.

Harmonogram wsparcia

 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu w ramach projektu (PLIK PDF)
 • wniosek o zwrot kosztów opieki (PLIK PDF)
 • umowa użyczenia samochodu (PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro projektu w Katowicach

ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
kom. 668 590 450
e-mail : czasaktywnosci@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top