Rozpoznawanie autentyczności dokumentów, fałszerstwa dokumentów publicznych

Księgowość, finanse, prawo

Terminy i miejce (*):

11/10/2021 - 11/10/2021
(8 godzin / 1 dzień)

Lokalizacja:

Warszawa

Cena (**):

790 PLN / osobę

Cel szkolenia

W związku z wejściem w życie Ustawy o dokumentach w 2019r. celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów – sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia fałszywych dokumentów. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka zabezpieczeń dokumentów publicznych oraz wykrywania fałszerstw dokumentów (skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych).

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla urzędników zajmujących się weryfikacją autentyczności dokumentów lub dokumentów będących w obrocie publicznym (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie i inne).

Trener

 • biegły Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego w Katowicach
 • od 1996 roku zajmuje się kryminalistycznymi badaniami dokumentów
 • były ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie
 • Vice Przewodniczący Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych
 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
 • ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
 • jako pierwsza w Polsce opublikowała i wprowadziła metodę pobierania materiału porównawczego do badań paraf
 • uczestnik polskich i międzynarodowych testów biegłości ekspertów kryminalistycznych badań dokumentów
 • autorka pierwszego w Polsce ogólnopolskiego testu kompetencji ekspertów kryminalistycznych badań dokumentów
 • autorka publikacji i wystąpień szkoleniowych oraz konferencyjnych poświęconych badaniom dokumentów
 • nauczyciel zawodowych ekspertów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów
 • vice Przewodniczący Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • uczestniczka grup roboczych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa dokumentów na poziomie UE
 • wykładowca szkoleń dla aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy CBA, Policji.

Korzyści

 • Wysoka jakość
 • Praktyczna forma
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Wymagania dla uczestnika

Zajęcia mają formę interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi polegającymi na doskonaleniu umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów.

Ramowy Program Szkolenia

 

 1. Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów.
 2. Akty prawne w zakresie wytwarzania dokumentów
 3. Podstawowe obowiązki organów i urzędów w zakresie obrotu dokumentów
 4. Kategorie i klasyfikacja dokumentów publicznych
 5. Omówienie podstawowych technik wytwarzania dokumentów.
 6. Techniki zabezpieczania dokumentów (dowód osobisty, paszport i inne) przed fałszerstwem.
  • zabezpieczenia na poziomie: zwykłych obywateli oraz urzędników.
  • zabezpieczenia zawarte w podłożu dokumentu,
  • zabezpieczenia wykorzystujące techniki drukarskie,
  • inne systemy zabezpieczające dokumenty przed fałszerstwem.
 7. Omówienie systemów zabezpieczeń stosowane w podstawowych dokumentach tożsamości (ID, paszport, dokumenty wydawane dla cudzoziemców)
 8. Fałszerstwa dokumentów – zagrożenia i sposoby ujawniania.
 9. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów.
  • wykorzystywanie technik komputerowych.
  • wykorzystywanie kserokopiarek.
 10. Technika sprawdzania dokumentów.
  • przydatny sprzęt, wiedza i możliwości przy ocenie autentyczności dokumentów.
 11. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów.
  • dokumenty tożsamości – dowody osobiste, paszporty, karty pobytu.
  • inne dokumenty użyteczne przy ustalaniu tożsamości – prawo jazdy, legitymacje itp.
  • fałszerstwa dokumentów związanych z działalnością firm, dokumenty celne, zaświadczenia, dokumenty cywilno-prawne, dokumenty obrotu gospodarczego, finansowe, certyfikaty legalności towaru, itp.
  • fałszerstwa pieczątek i odcisków pieczątek na dokumentach.
  • kopie dokumentów.
 12. Ciekawe przypadki fałszerstw dokumentów – kazuistyka oparta na doświadczeniu eksperta (prezentacje).

Informacje dodatkowe, kontakt

(*) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 1 dniowego szkolenia – 8 godzin lekcyjnych, obiad, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub pobrać formularz zgłoszeniowy w wersji PDF a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji

  Ulica

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP Firmy

  Treść

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.

  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdzi organizację szkolenia. Po potwierdzeniu należy dokonać płatności za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia , uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top