Rozpoznawanie autentyczności dokumentów, fałszerstwa dokumentów publicznych

Księgowość, finanse, prawo

Terminy i miejce (*):

24/09/2024 - 24/09/2024
(8 godzin / 1 dzień)

Lokalizacja:

Warszawa

Cena (**):

790 PLN / osobę

Cel szkolenia

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o dokumentach, celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat rozpoznawania autentyczności dokumentów, najczęstszych technik zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów – sposoby ich ujawniania i sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia fałszywych dokumentów. Zgodnie z przepisami ustawy każdy funkcjonariusz publiczny ma obowiązek (art. 42 ustawy) posiadania umiejętności weryfikacji dokumentów publicznych. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka zabezpieczeń dokumentów publicznych oraz wykrywania fałszerstw dokumentów (skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych). Efekty kształcenia :
 • wykształcenie umiejętności weryfikacji dokumentów tożsamości polskich i obcokrajowców,
 • umiejętność zidentyfikowania przerobienia bądź podrobienia dokumentu publicznego,
 • podniesienie kompetencji merytorycznych funkcjonariuszy publicznych,

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla urzędników zajmujących się weryfikacją autentyczności dokumentów lub dokumentów będących w obrocie publicznym (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie i inne), pracowników banków, instytucji finansowych, Poczty Polskiej, Kancelarii Notarialnych, telefonii komórkowej, kontrolerzy PKP oraz pracowników firm ubezpieczeniowych, prywatnych placówek zdrowia itp.

Trener

mgr podinsp. Katarzyna Wójtowicz-Garcarz

 • biegły sądowy od 1996r. zajmuje się ekspertyzami sądowymi w tym z zakresu analizy fałszywych dokumentów
 • Szef Biura Ekspertyz Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej.
 • Vice Przewodniczący Zespołu Ekspertów przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnego za opracowanie zabezpieczeń w dokumentach tożsamości obywateli RP przed fałszerstwem – w latach 2013-2020,
 • ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji,
 • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie,
 • jako pierwsza w Polsce opublikowała i wprowadziła metodę pobierania materiału porównawczego do badań paraf,
 • uczestnik polskich i międzynarodowych testów biegłości i testów kompetencji ekspertów badań dokumentów laboratoriów kryminalistycznych,
 • Reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych Solus Veritas,
 • autorka projektu stworzenia Centrum Certyfikacji Biegłych Sądowych opartego o testy kompetencji,
 • autorka licznych publikacji i wystąpień szkoleniowych oraz konferencyjnych poświęconych kryminalistycznym badaniom dokumentów, nauczyciel zawodowych ekspertów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów
 • autorka, inicjatorka/pomysłodawca projektów naukowo-badawczych, m.in.: w zakresie certyfikacji biegłych sądowych w Polsce (CCB/Gospostrateg NCBiR), projektu BIOSEC dot. stworzenia urządzenia do automatycznej weryfikacji osób w oparciu o cechy biometryczne (SZAFIR NCBiR); projektu Trafficking in Human Beings – THUMB – złożonego w konsorcjum Polska, Niemcy, Bułgaria (Internal Security Fund Police (ISFP) & Borders and Visa (ISFB); projektu E-zawody – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej (konkurs „Rzeczy są dla ludzi” – NCBiR), opracowała wkład merytoryczny do projektu pt.: „Solutions tailored and oriented for preventing and fighting CSAM online/ STOP CSAM”, dot. opracowania ujednoliconych standardów antropologicznych/antropometrycznych do oceny wieku biologicznego osób przedstawionych na zdjęciach i filmach o treściach pornograficznych/pedofilskich.
 • wprowadziła nowatorskie metody badawcze, które na trwale stały się podstawą kryminalistycznych badań dokumentów w Polsce.

Korzyści

 • Wysoka jakość
 • Praktyczna forma
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Wymagania dla uczestnika

Zajęcia mają formę interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi polegającymi na doskonaleniu umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów.

Ramowy Program Szkolenia

CZĘŚĆ PIERWSZA

 1. Wprowadzenie teoretyczne – podstawowe aspekty prawne związane z fałszerstwami dokumentów oraz ich bezprawnym użyciem – Ustawa o dokumentach publicznych z 13 lipca 2019r.
 2. Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów
 3. Omówienie podstawowych technik wytwarzania dokumentów:
  • zabezpieczenia na III poziomach bezpieczeństwa dokumentów: zwykłych obywateli, urzędników i ekspertów.
  • zabezpieczenia zawarte w podłożu dokumentu, zabezpieczenia wykorzystujące techniki drukarskie oraz inne systemy zabezpieczające dokumenty przed fałszerstwem.
  • nowe kierunki w technikach zabezpieczania dokumentów.
 4. Technika sprawdzania dokumentów:
  • o przydatny sprzęt, wiedza i możliwości przy ocenie autentyczności dokumentów,
  • o analiza cech protekcyjnych dokumentów na pierwszy poziom oraz tzw. zabezpieczeń utajonych – multimedialne materiały dydaktyczne.
 5. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów:
  • dokumenty tożsamości: dowody osobiste, paszporty, karty pobytu, prawa jazdy i inne dokumenty tożsamości:
 6. Technika sprawdzania dokumentów.
  • przydatny sprzęt, wiedza i możliwości przy ocenie autentyczności dokumentów.
 7. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów.
  • dokumenty tożsamości – dowody osobiste, paszporty, karty pobytu.
   • podłoże dokumentu poliwęglan/papier/laminat
   • tłoczenia: linie giloszowe, druk irysowy
   • elementy wypukłe/grawerowane na wyskok, inne
   • zabezpieczenia holograficzne oraz zmienne obrazy np. MLI
   • użycie farb specjalnych w tym OVI (farba optycznie zmienna)
   • RECTO-VERSO (dwustronne pasowanie obrazu)
  • dokumenty obcokrajowców użyteczne przy ustalaniu tożsamości – prawo jazdy, legitymacje, paszporty, dowody osobiste itp.
  • Inne dokumenty – dokumenty związane z działalnością firm, udzielaniem kredytów, zaświadczenia, dokumenty notarialne, celne, dokumenty cywilno-prawne, dokumenty obrotu gospodarczego, finansowe, bankowe, wypisy, czeki, weksle, karty płatnicze itp.

CZĘŚĆ DRUGA

 1. Fałszerstwa dokumentów – zagrożenia i sposoby przeciwdziałania:
  • dokumenty o niskim poziomie zabezpieczenia
  • dokumenty o złożonym systemie zabezpieczenia przed fałszerstwem
 2. Fałszerstwach dokumentów z uwzględnieniem dokumentów obcokrajowców (Ukraina, Białoruś, Rosja, dokumenty krajów UE oraz tzw. krajów trzecich).
 3. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów:
  • wykorzystywanie technik komputerowych
  • wykorzystywanie barwnych kserokopiarek
 4. Fałszerstwa pieczątek i odcisków pieczątek na dokumentach
 5. Kopie dokumentów – kserokopie, kopie powstałe na papierze samokopiującym (mandaty), możliwości identyfikacji

Informacje dodatkowe, kontakt

(*) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 1 dniowego szkolenia – 8 godzin lekcyjnych, obiad, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub pobrać formularz zgłoszeniowy w wersji PDF a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji


  Ulica


  Miasto


  Kod pocztowy


  NIP Firmy

  Treść


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdzi organizację szkolenia. Po potwierdzeniu należy dokonać płatności za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: mBank S.A. NR RACHUNKU 89 1140 2004 0000 3902 8194 2691 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia , uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top