Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027

Fundusze europejskie

Terminy i miejce (*):

27/09/2021 - 27/09/2021
(8 godzin / 1 dzień)

Lokalizacja:

Warszawa

Cena (**):

490 PLN / osobę

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe wprowadzenie uczestników do tematyki nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz przygotowania nowych projektów pod nowe wymagania Komisji i Parlamentu Europejskiego. Na szkoleniu będą przedstawiane nowe założenia względem obostrzonych zasad i regulacji prawnych w zakresie absorpcji funduszy europejskich przez kraje członkowskie. W ramach szkolenia uczestnik zdobędzie informacje odnośnie zasad oraz zakresów tematycznych oraz regulacji stosowanych przy rozliczeniu końcowych projektów. Będą przedstawiane także stanowiska Rządu Polskiego w zakresie pakietu negocjacyjnego. Będą analizowane także procedury demarkacji oraz konwergencji Funduszy strukturalnych (FS, EFRR, EFS).

Dla kogo

Szkolenie kierowane jest do każdego podmiotu zainteresowanego wdrażaniem funduszy UE na lata 2021-2027, w tym jednostek samorządu terytorialnego JST (gminy, powiaty, województwa), Instytucji Zarządzających (IZ), Instytucji Pośredniczących (IP – Ministerstwa), Urzędów Marszałkowskich (IZ – w regionach), Instytucji kontrolnych (Krajowa Administracja Skarbowa), Instytucji publicznych (Szkoły wyższe, Instytucje kultury) oraz całego sektora prywatnego duże przedsiębiorstwa oraz MMSP.

Trener

Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Ministerstwa Rozwoju i Zarządu Województwa Śląskiego ds. Oceny projektów UE. Zarządzający – MAO projektami w Polsce z funduszy UE o łącznej wartości ponad miliard zł. Audytor i Coach obsługujący beneficjentów oraz Instytucje Zarządzające (IZ) i wdrażające (IP) fundusze UE w Polsce oraz organy Kontroli (GIKS, KAS, NIK). Dyrektor kontraktu FIDIC (RED, YELLOW) – STRABAG. Uczestnik Komitetów Monitorujących z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej. Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania, kontroli oraz audytów projektów z UE.
Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu, kontroli, rozliczania i zamykania projektów UE m.in. dla : Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Szkoły Sądownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowego Funduszu Zdrowia, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gminy Brwinów, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łodzi, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Korzyści

 • Wysoka jakość
 • Praktyczna forma
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Ramowy Program Szkolenia

 • I MODUŁ
  • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza
  • Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
  • Konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027
  • Działy budżetowe UE na lata 2021-2027
  • Wspólna Polityka Rolna
  • Europejska Współpraca Terytorialna – EWT
 • II MODUŁ
  • Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dla celów przygotowania RPO 2021-2027
  • Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych, określających główne zasady wdrażania funduszy polityki spójności oraz kilku innych funduszy w ramach tzw. zarządzania dzielonego
  • Rozporządzenie Rady COM(2018) 322 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2018)375 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady COM (2018)372 w zakresie wdrażania EFRR i FS na lata 2021-2027
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady COM COM(2018) 382 w zakresie wdrażania EFS na lata 2021-2027
 • III MODUŁ
  • Stosowania zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 – nowe wyzwania
  • Cele i ogólne wsparcie
  • Cele i metody wdrażania
  • Roczny przegląd realizacji celów
  • Końcowe sprawozdanie z realizacji celów
  • Ocena Programów na szczebli KE
  • Podejście strategiczne i Programowanie
  • Reguła Pomocniczości, Proporcjonalności
  • Zarządzanie dzielone
  • Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia
  • Eksponowanie, przejrzystość i komunikacja
  • Odpowiedzialność w ramach programów : Instytucji Zarządzających IZ – Beneficjenta
  • Umowa partnerstwa
  • Ramy wykonania
  • Należyte zarządzanie gospodarcze
  • Polityka spójności
  • Zatwierdzanie programów
  • Stopy współfinansowania
  • Zasięg geograficzny
  • Koncentracja tematyczna
 • IV MODUŁ
  • Cele szczegółowe EFRR i FS
  • Zakres wsparcia EFRR, EFS, FS
  • Przesuwanie środków
  • Wspólne Projekty EFFR, EFS, FS
  • Rozwój terytorialny – RPO
  • Uwarunkowania terytorialne
  • Zintegrowany rozwój terytorialny
  • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
  • Europejska inicjatywa miejska
 • V MODUŁ
  • Monitoring i sprawozdawczość
  • Formy dotacji
  • Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
  • Działania łączone
  • Odbiorca Końcowy
  • Wartość odniesienia
  • Przedsiębiorstwa społeczne
  • Innowacje społeczne
  • Eksperymenty społeczne
  • Kompetencje kluczowe
  • Deprywacja materialna
  • Równość szans oraz niedyskryminacja
  • Zarządzanie dzielone EFS +
  • Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego
 • VI MODUŁ
  • Sprawozdawczość i analiza wskaźnikowa
  • Instrumenty finansowe
  • Zasady kwalifikowalności
  • Koszty niekwalifikowane
  • Zarządzanie Finansami – Zwrot środków
  • Rodzaje płatności
  • Wnioski o płatność
  • Wspólne zasady dotyczące płatności
  • Zwrot wydatków
 • VII MODUŁ
  • Trwałość operacji
  • Pomoc Techniczna
  • Promocja i Rozpoznawalność
  • Rachunkowość w ramach Programu
  • Audyty i kontrola
  • Kontrola zarządcza – systemy zarządzania
  • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe – zapobieganie
  • Wstrzymanie i zawieszenie płatności
  • Sprawozdania finansowe i rozliczanie salda Programu
  • Korekty finansowe
  • Umorzenie zobowiązań w ramach Programu
 • VIII MODUŁ
  • Proces negocjacji RPO 2021-2027 z przedstawicielami KE i MIiR
  • Nowe regulacje prawne w przygotowaniu dokumentów wdrożeniowych
  • Prawidłowa interpretacja i implementacja nowych reguł finansowania i określania zakresu wsparcia w ramach funduszy UE oraz realizacji polityk horyzontalnych UE
  • Nowe reguły dotyczące kontraktu programowego i sektorowego oraz porozumień lokalnych
  • Programowania w kontekście demarkacji pomiędzy priorytetami na poziomie krajowym i regionalnym oraz struktury i zakresu umowy partnerstwa
  • Stanowiska Rządu Polskiego
  • Konsultacje – Pytania i odpowiedzi

Informacje dodatkowe, kontakt

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 1dniowego szkolenia – 8 godzin lekcyjnych, obiad, przerwa kawowa, materiały dydaktyczne, imienne certyfikaty.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego ( e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 100% kosztów. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji

  Ulica

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP Firmy

  Treść

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.

  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdzi organizację szkolenia. Po potwierdzeniu należy dokonać płatności za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia , uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top