Przepisy dotyczące fakturowania – aktualne orzecznictwo, problemy, jak uniknąć błędów

Księgowość, finanse, prawo

Terminy i miejce (*):

17/06/2024 - 17/06/2024
(8 godzin / 1 dzień)

Lokalizacja:

Warszawa

Cena (**):

550 PLN / osobę

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualną problematyką związaną z fakturowaniem na gruncie VAT. Wskazanie jak prawidłowo wystawić faktury, jakich błędów unikać. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli uczestnikom prawidłowo wystawiać faktury, weryfikować poprawność faktur otrzymywanych, oraz prawidłowo rozliczyć faktury na gruncie podatku VAT.

Dla kogo

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się zawodowo tematyką rozliczania podatku od towarów i usług oraz fakturowaniem, a także przyjmowaniem faktur. Szkolenie kierowane jest także do innych osób zainteresowanych tematyką VAT, a w szczególności wystawianiem faktur, unikaniem błędów przy ich wystawianiu, weryfikowaniem ich poprawności, a także szeroko pojętą tematyką rozliczania VAT.

Trener

Doradca podatkowy, prawnik, były pracownik organów podatkowych (urząd skarbowy oraz izba skarbowa). W roku 1998 zdał państwowy egzamin na doradcę podatkowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pierwotnie w organach podatkowych (urząd skarbowy oraz izba skarbowa) a następnie w podmiotach zajmujących się doradztwem podatkowym. Aktualnie prowadzi własną praktykę jako doradca podatkowy. Równolegle współpracuje z kilkoma kancelariami radców prawnych, czołową spółką audytorską oraz firmami doradczymi w zakresie doradztwa podatkowego. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego materialnego (w szczególności VAT oraz podatki dochodowe).

Zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) jak i podatków dochodowych (CIT, PIT). Ponadto specjalizuje się także w występowaniu w charakterze pełnomocnika podatników i płatników w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sporów podatkowych (w tym kilkadziesiąt postępowań kasacyjnych przed NSA).

Od wielu lat wykładowca w ramach licznych szkoleń i kursów dotyczących szeroko pojętej tematyki podatkowej, w tym w szczególności dotyczącej podatku od towarów i usług.

Korzyści

Szkolenie obejmuje swoim zakresem tematykę fakturowania na podstawie przepisów o VAT. Z uwagi na znaczą ilość praktycznych przykładów, które zostaną omówione podczas szkolenia, uczestnicy powinni pozyskać znaczną wiedzę dotyczącą przedmiotu szkolenia. Pozwoli im to w sposób prawidłowo wystawiać faktury, nadzorować ten proces i weryfikować poprawność faktur otrzymywanych od kontrahentów. Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają także podstawową wiedzę na temat momentu rozliczania faktur na gruncie VAT. Z uwagi na omówienie często popełnianych błędów oraz nieprawidłowości przy wystawianiu faktur oraz przyjmowaniu otrzymanych faktur do rozliczeń , a także ryzyka odpowiedzialności karnej z tym związanej, uczestnicy uzyskają wiedzę pozwalającą uniknąć tych zagrożeń.

Wymagania dla uczestnika

Szkolenie obejmuje swoim zakresem tematykę fakturowania na podstawie przepisów ustawy o VAT oraz Dyrektywy VAT UE. Szkolenie obejmuje omówienie aktualnych przepisów w roku 2016 jak i zmian jakie wchodzą w życie oraz są planowane na rok 2017, a które dotyczą omawianej tematyki. Szkolenie omawia prawidłowe wystawianie faktur VAT, ich korygowanie i przechowywanie. Ponadto dotyczy rozliczania podatku VAT związanego z wystawianymi oraz otrzymywanymi fakturami. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną nowe interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych a także Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszące się do omawianych tematów.

Ramowy Program Szkolenia

 

 1. Podstawowe zasady fakturowania:
  • Definicja faktury.
  • Kiedy należy wystawić fakturę obligatoryjnie, a kiedy na żądanie.
  • Terminy wystawiania faktur,
  • Faktury wystawiane przed dokonaniem sprzedaży lub otrzymania zaliczki – zasady, często popełniane błędy, skutek podatkowy.
  • Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikat faktury)
  • Czy faktura pro forma jest fakturą w rozumieniu VAT?
  • Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy jako podstawa .
  • Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.
  • Odwrotne obciążenie – fakturowanie i rozliczanie VAT
  • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych – czy z tytułu każdej zaliczki powstaje obowiązek podatkowi i obowiązek wystawienia faktury VAT.
  • Duplikaty faktur.
  • Faktury i noty korygujące
   • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę korygującą.
   • Zasady wystawiania faktur korygujących
   • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).
   • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (kiedy to potwierdzenie nie jest konieczne).
   • Moment ujęcia korekty podwyższającej oraz obniżającej podatek należny w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy.
   • Treść korygowana notą korygującą,
   • Zasady wystawiania not korygujących
  • Brak sprzedaży, zwrot świadczenia, pomyłka co do kontrahenta – korekta in minus o 100 % czy anulowanie faktury.
  • Faktury puste – zobowiązanie z art. 108 ustawy o VAT
  • Faktury w formie papierowej oraz elektronicznej w świetle najnowszego orzecznictwa, możliwość „mieszanego” systemu wystawiania i przechowywania faktur (czy faktura wystawiona w formie papierowej w tej formie musi być przechowywana oraz czy faktura elektroniczna musi być przechowywana w tej formie)
  • Faktura VAT marża – zasady wystawiania, specyfika rozliczeń
  • Faktury VAT wystawiane w formie elektronicznej:
   • Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej (zapewnienie integralności treści oraz autentyczności faktury, sposoby przesyłania).
   • Faktury w formacie PDF
   • Zasady przechowywania faktur w formie elektronicznej
   • Na co zwrócić uwagę, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w formie elektronicznej?
   • Udostępnianie faktur elektronicznych organom podatkowym do kontroli.
 2. Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego:
  • Moment odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury – art. 86 ustawy o VAT
  • Pomyłki i błędy w treści faktury a prawo do odliczenia.
  • Kiedy następuje otrzymanie faktury elektronicznej
  • Faktura za usługi niematerialne – dokumentowanie faktycznego wykonania usługi
  • Faktury wystawione przez podmioty wyłudzające podatek a prawo do odliczenia
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek (C 277/14),
 3. Problematyka refakturowania.
  • Refakturowanie na gruncie polskiej ustawy o VAT oraz Dyrektywy VAT UE
  • Zasady wystawiania faktury w ramach refakturowania
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT.
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze
  • Refakturowanie a świadczenia złożone – jaka stawka.
  • Odsprzedaż usługi, zwrot poniesionych wydatków – refaktura czy nota księgowa? odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.
  • Nieprawidłowe faktury a odpowiedzialność karna – artykuł 62 Kodeksu karnego skarbowego

Informacje dodatkowe, kontakt

(*) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 1 dniowego szkolenia – 8 godzin lekcyjnych, obiad, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub pobrać formularz zgłoszeniowy w wersji PDF a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji


  Ulica


  Miasto


  Kod pocztowy


  NIP Firmy

  Treść


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdzi organizację szkolenia. Po potwierdzeniu należy dokonać płatności za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: mBank S.A. NR RACHUNKU 89 1140 2004 0000 3902 8194 2691 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia , uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top