Pracownicze Plany Kapitałowe w urzędach administracji publicznej i innych jednostkach sektora finansów publicznych

Księgowość, finanse, prawo

Terminy i miejce (*):

10/06/2024 - 10/06/2024
(5 godzin / 1 dzień)

Lokalizacja:

Wrocław

Cena (**):

490 PLN / osobę

Cel szkolenia

Przedstawienia regulacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) czyli nowym, powszechnym systemie oszczędzania dla pracowników, tworzonym przy współpracy z pracodawcami oraz instytucjami państwowymi. Już od 1 stycznia 2021 roku, Plany będą obowiązkowo tworzone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Omówienie praktycznych aspektów wdrażania Pracowniczego Planu Kapitałowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Warto już dziś przygotować się do wdrożenia PPK w Państwa Instytucji. Umożliwienie pracodawcy i pracownikom, świadomego wyboru instytucji zarządzającej, w interesie uczestników Planu.

Dla kogo

Kierownicy i kadra zarządzająca jednostkami sektora finansów publicznych. Pracownicy działów kadr i działów płac JSFP. Wszyscy pracownicy chcący wziąć aktywny udział we wdrażaniu PPK w jednostce (np. zakładowa organizacja związkowa lub reprezentacja pracowników).

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych oraz program TPE na IESE Business School w Barcelonie.

Pracował min. w urzędzie nadzoru emerytalnego, gdzie zajmował się licencjonowaniem pracowniczych towarzystw i funduszy emerytalnych oraz rejestracją pracowniczych programów emerytalnych, a także w jednej z zagranicznych firm ubezpieczeń na życie, gdzie przygotowywał ofertę produktów emerytalnych. Przez ponad 10 lat kierował funduszem emerytalnym dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Pełnił funkcję kierownika jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego urzędu administracji rządowej.

Korzyści

 • Zrozumienie roli PPK i ich miejsca w systemie emerytalnym.
 • Pozyskanie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia wdrożenia PPK.
 • Nabycie wiedzy pozwalającej na zachęcenie pracowników do uczestnictwa w PPK.
 • Unikalne, jedyne dostępne na rynku, szkolenie „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych”.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się między innymi:
  • Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to tylko nowy obowiązek czy szansa na gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych?
  • Czy PPK to tylko obowiązek czy dbanie o ludzi – swoich pracowników?
  • Jak jest rola pracodawcy i rola reprezentacji pracowników (np. związków zawodowych).
  • Kto jest odpowiedzialny za rozliczanie? Kadry czy płace?
  • Którą formą wypłaty środków wybrać?

Ramowy Program Szkolenia

 1. Podstawowe informacje – 3 godziny dydaktyczne
  • Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i obowiązek tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych – nowy obowiązek czy szansa na gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych?
  • Najważniejsze obowiązki i korzyści dla pracodawcy – czy PPK to dobry benefit dla pracowników?
  • Najważniejsze prawa, korzyści i obowiązki dla pracownika/uczestnika – czyli co ja z tego będę miał?
  • Miejsce i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych w systemie emerytalnym (relacje w stosunku do ZUS, KRUS, systemów zaopatrzeniowych) – czyli na jaką emeryturę mogę liczyć?
  • PPK a inne formy dobrowolnego oszczędzania: Pracownicze Plany Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidulane Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – a może jednak oszczędzać w innych sposób?
  • PPK a systemy emerytalne w innych krajach – czy dodatkowe oszczędności są potrzebne?
  • Procedura tworzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych – rola pracodawcy i rola reprezentacji pracowników (np. związków zawodowych).
  • Finansowanie PPK w sferze budżetowej – czy będą na to środki? A co z podwyżkami?
  • Rozliczenia PPK w jednostce – kto jest odpowiedzialny? Kadry czy płace?
  • Koszty zarządzania PPK – opłaty czy to się w ogóle opłaca?
  • Wypłata środków po zakończeniu oszczędzania – którą formą wybrać?
 2. Szczegółowe regulacje – ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych – 3 godziny dydaktyczne
  • Umowa o zarządzanie PPK.
  • Umowa o prowadzenie PPK.
  • Wpłaty dokonywane do PPK.
  • Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
  • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK.
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK i wyznaczona instytucja finansowa.
  • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych i portal PPK.
  • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
  • Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK.
  • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK.
  • Podatki w PPK.
 3. Cześć praktyczna – 2 godziny dydaktyczne
  • Rozliczenie PPK w jednostce (narzędzia IT, pomoc instytucji finansowych).
  • Omówienia wzorów umów i wzorów deklaracji.
  • Którą formę PPK wybrać? Wady i zalety?
  • Na co zwracać uwagę analizując oferty instytucji finansowych?
  • Oficjalny kalkulator PPK.
  • Omówienie rynku PPK. Pierwsze pół roku funkcjonowania.
  • Opłaty za zarządzanie i inne koszty: dane z rynku finansowego.

Informacje dodatkowe, kontakt

(*) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 1 dniowego szkolenia – 8 godzin lekcyjnych, obiad, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub pobrać formularz zgłoszeniowy w wersji PDF a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji


  Ulica


  Miasto


  Kod pocztowy


  NIP Firmy

  Treść


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdzi organizację szkolenia. Po potwierdzeniu należy dokonać płatności za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: mBank S.A. NR RACHUNKU 89 1140 2004 0000 3902 8194 2691 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia , uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top