Ochrona danych osobowych (RODO)

Szkolenia On-Line

Terminy i miejce (*):

13/06/2024 - 14/06/2024
(10 godzin / 2 dni)

Lokalizacja:

on-line

Cena (**):

500 PLN / osobę

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, które uległy znaczącej zmianie w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Uczestnicy będą mogli poznać podstawowe założenia związane z wprowadzanymi przepisami, rozwiać wątpliwości dotyczące tego kto jest administratorem danych, kiedy i jak należy informować o przetwarzaniu danych, a także w jakich okolicznościach należy zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych. Praca na przykładach oraz ćwiczenia pomogą usystematyzować skomplikowaną materię teoretyczną. 2 dni, 2 x 5 h lekcyjnych (po 4h zegarowe), łącznie 10h

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do podmiotów które uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych: przedsiębiorców i spółek (w tym ich działów HR), agencji pracy oraz zatrudnienia, organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmujących się działalnością e-commerce. Szkolenie może być również przydatne dla instytucji które mają do czynienia z dużą ilością przetwarzanych danych – urzędów, szkół, szpitali itp.

Trener

Doświadczony radca prawny renomowanej Kancelarii z Poznania (absolwent prawa, dziennikarstwa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Specjalizuje się w ochronie prawnej własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich, know-how, czynów nieuczciwej konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu oraz sektora pozarządowego. Doradza również w zakresie znaków towarowych oraz spółek prawa handlowego. Tworzy prawne podstawy dla działalności e-commerce w relacjach B2C poprzez opracowywanie regulaminów sklepów internetowych oraz polityk prywatności. Tworzy oraz wdraża kompleksowe strategie ochrony danych osobowych (RODO). Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Konsultacje OnLine

Uczestnicy szkolenia uprawnieni będą do wzięcia udziału w dodatkowym spotkaniu on-line, podczas którego prelegent odpowie na pytania, które zostaną przekazane organizatorowi w ciągu dwóch dni po zakończeniu szkolenia przez jego uczestników, dotyczące tematyki poruszanej na szkoleniu zgodnie z programem.

Korzyści

 • Wysoka jakość
 • Praktyczna forma
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Wymagania dla uczestnika

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w ciągu 2 dni roboczych, prześlemy Państwu na podany adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą proformą. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty za szkolenie.

Na 3 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo maila, potwierdzającego realizację szkolenia oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i dane dostępowe do platformy szkoleniowej.

W dniu szkolenia, najpóźniej 5 minut przed jego rozpoczęciem, należy zalogować się do systemu na podstawie wcześniej otrzymanych informacji. W trakcie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań na czacie. Podczas sesji prowadzący odpowie na możliwie największą ilość pytań.

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: SpeedTest

Ramowy Program Szkolenia

 1. Moduł 1: Wprowadzenie do szkolenia
  Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników, inicjacja procesu grupowego
  Zagadnienia: powitanie, przedstawienie się trenera oraz uczestników, wskazanie celu warsztatów, metod pracy i programu, ustalenie z grupą zasad współpracy, sprawdzenie kwestii technicznych (czy się słyszymy/widzimy)
 2. Moduł 2: Rozporządzenie RODO w systemie prawa polskiego
  Cel: umiejscowienie unijnych przepisów dot. danych osobowych w systemie prawa polskiego, uzmysłowienie celu wprowadzenia jednolitej ochrony w zakresie danych osobowych w UE
  Zagadnienia:

  • zakres zastosowania rozporządzenia,
  • nowa ustawa o ochronie danych osobowych,
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 3. Moduł 3: Podstawowe pojęcia RODO
  Cel: omówienie najważniejszych definicji z rozporządzenia
  Zagadnienia:

  • Definicje wraz z przykładami: dane osobowe, przetwarzanie, administrator, odbiorca, podmiot przetwarzający, profilowanie, dane szczególnej kategorii
 4. Moduł 4: Podstawy przetwarzania danych osobowych
  Cel: wskazanie przesłanek na podstawie których możliwe jest przetwarzanie danych osobowych
  Zagadnienia:

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz sposób jej pozyskania
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy
  • Przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji obowiązku prawnego przez administratora
  • Przetwarzanie danych osobowych, a uzasadniony interes administratora
 5. Moduł 5: Popularne zgody na przetwarzanie danych osobowych – fakty i mity
  Cel: omówienie przesłanek dotyczących możliwości pobierania zgód na przetwarzanie danych do konkretnych celów wraz z najczęstszymi błędami
  Zagadnienia:

  • Zgoda „na marketing”
  • Zgoda „na rekrutację”
  • Zgoda „na cookies”
 6. Moduł 6: Podsumowanie oraz live chat z pytaniami
  Cel: ugruntowanie wiedzy, odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie szkolenia,
 7. Moduł 7: Wprowadzenie do szkolenia
  Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników
  Zagadnienia: sprawdzenie kwestii technicznych, przywitanie uczestników,
 8. Moduł 8: Prawa osoby której dane są przetwarzane na przykładzie klauzuli informacyjnej
  Cel: przedstawienie praw osób których dane są przetwarzane oraz obowiązków administratora
  Zagadnienia:

  • Obowiązek informacyjny i sposoby jego spełnienia
  • Zakres informacji przekazywanych na rzecz osoby której dane są przetwarzane
 9. Moduł 9: Powierzenie, a udostępnienie danych osobowych
  Cel: rozróżnienie instytucji powierzenia od udostepnienia danych osobowych
  Zagadnienia:

  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych – zakres stosowania instytucji
  • Udostępnienia danych osobowych – zakres stosowania instytucji
  • Umowa powierzenia i umowa udostępniania danych osobowych – podstawowe postanowienia
 10. Moduł 10: Pakiet RODO – czyli jakie dokumenty musi posiadać przedsiębiorca
  Cel: zapoznanie uczestników z wymaganiami w zakresie niezbędnej dokumentacji którą powinien wypracować administrator danych osobowych
  Zagadnienia:

  • analiza ryzyka
  • rejestr czynności przetwarzania
  • rejestr kategorii czynności przetwarzania
  • rejestr naruszeń
  • rejestr umów powierzenia
  • polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  • ewidencje
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 11. Moduł 11: Praktyczne zasady ochrony danych osobowych oraz procedura działania w przypadku wycieku danych
  Cel: Przekazanie uczestnikom informacji na temat możliwych do zastosowania środków ochrony związanych z danymi osobowymi
  Zagadnienia:

  • Środki ochrony fizycznej
  • Środki ochrony technicznej
  • Środki ochrony organizacyjnej
  • Dobre praktyki
  • Zasada autodenuncjacji
 12. Moduł 12: Zakończenie szkolenia
  Cel: podsumowanie szkolenia, zbadanie poziomu wiedzy uczestników/uczestniczek, wyjaśnienie pozostałych wątpliwości i pytań

Informacje dodatkowe, kontakt

(*) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia dwudniowego szkolenia – 10 godzin lekcyjnych, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat przesłany w wersji pdf na maila.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub pobrać formularz zgłoszeniowy w wersji PDF a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numer telefonu: 62 / 767-89-09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego ( e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 100% kosztów. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji


  Ulica


  Miasto


  Kod pocztowy


  NIP Firmy

  Treść


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

   

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą proformą za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: mBank S.A. NR RACHUNKU 89 1140 2004 0000 3902 8194 2691 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą materiały na kurs (wersja elektroniczna PDF) lub jeżeli materiały będą większe niż 10 MB, będzie przesłany link do pobrania, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia.
  • Uczestnik otrzyma w wiadomości e-mail informację o zbliżającym się szkoleniu w wersji on-line oraz informacje o dostępie do platformy szkoleniowej.
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • Organizator oświadcza, że cała treść szkolenia dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści, oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika które uniemożliwią całkowicie, lub częściowo dostęp do transmisji szkolenia.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu. A wpłacona opłata za szkolenie, przejdzie na poczet nowego terminu lub zostanie zwrócona Zamawiającemu, jeżeli ten wyrazi taką decyzję.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top