fundusze europejskie

Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 80 osób młodych do 29 r.ż. (32 K i 48 M) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu subregionu radomskiego województwa mazowieckiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016 do 30.04.2017r.

Wartość projektu : 864 446,40 zł

Kwota dofinansowania : 821 224,08 zł

Osiągnięte rezultaty:

 1. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min 40 osób;
 2. efektywność zatrudnieniowa: 17 % dla osób niepełnosprawnych; 35 % dla osób długotrwale bezrobotnych; 43% dla pozostałych uczestników projektu;

 

Adresaci projektu

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode z województwa mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, radomski, m.Radom, zwoleński, lipski, przysuski, szydłowiecki), w tym niepełnosprawne, w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 80 osób (32 kobiety i 48 mężczyzn) z subregionu radomskiego.

 • 14 osób bezrobotnych (6K, 8M), w tym długotrwale bezrobotni 6 osób (2K, 4M),
 • 4 osoby (1K, 3M) poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami

Z uwagi na zaplanowane szkolenia zawodowe przewidziano proporcje 40% kobiet / 60% mężczyzn. Jeśli jednak na szkolenia związane z branżą metalową zgłosi się większa ilość kobiet niż wstępnie zaplanowano będą one traktowane priorytetowo i w pierwszej kolejności przyjmowane do projektu.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem.
 • Staże dla 80% uczestników.
 • Pośrednictwo pracy.

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium stażowe (997,40 zł/m-c)
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje i kwalifikacje
 • Wyżywienie w trakcie Szkolenia
Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja

 

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły w woj. mazowieckim, w subregionie radomskim, w powiatach: białobrzeski, kozienicki, radomski, m. Radom, zwoleński, lipski, przysuski, szydłowiecki.

Warunki uczestnictwa

 • przynależność do kategorii NEET
 • status osoby biernej zawodowo/bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego, powiaty: białobrzeski, kozienicki, radomski, m. Radom, zwoleński, lipski, przysuski, szydłowiecki.
 • wiek 18-29 lat.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF)

Oraz dostarczeniu (jeśli dotyczy):

 • Zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej, w tym (jeśli dotyczy) długotrwale bezrobotnej
 • Orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będzie:

Spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa oraz przyznane w trakcie procesu rekrutacji punkty.

Do kryteriów punktowych należą:

 • 2 pkt – brak doświadczenia zawodowego,
 • 2 pkt – miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich,
 • 2 pkt – wykształcenie maksymalnie średnie.

Do kryteriów pierwszeństwa należą:

 • 3 pkt- osoby niepełnosprawne (wymagana kopia orzeczenia o niepełnosprawności),
 • 3 pkt- osoby długotrwale bezrobotne (wymagane zaświadczenie z PUP).

Ponadto priorytetowo będą traktowane kobiety zgłaszające się na szkolenia z branży metalowej, które są zdominowane przez mężczyzn.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i masz trudności z poruszaniem się nasz pracownik przyjedzie do Ciebie w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 h indywidualnych konsultacji z doradcą/psychologiem ukierunkowanych na samopoznanie, identyfikacje posiadanych zasobów tj. mocnych i słabych stron, zdolności, zainteresowań oraz ocenę posiadanych kwalifikacji i dośw. zawodowego. Doradca/psycholog zidentyfikuje potrzeby osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozuje możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Na bazie diagnozy potrzeb stworzony zostanie IPD zawierający: opis obecnej sytuacji uczestnika, zidentyfikowane przyczyny pozostawania bez zatrudnienia oraz działania, jakie powinien podjąć uczestnik i terminy ich podjęcia. Doradca skieruje uczestnika na 1 z 3 ścieżek kształcenia w ramach projektu.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

Proponowane tematy:

 • Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (150 h)
  Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w firmach branży metalowej. Przeszkoleni uczestnicy szkolenia będą bardziej kompetentni i atrakcyjni dla pracodawców.
 • Magazynier /Logistyk (120 h)
  Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z obsługą magazynu, komputera, logistyki prac magazynowych oraz łańcucha dostaw. Umiejętności te są niezbędne w pracy w firmach branży metalowej. Przeszkoleni uczestnicy szkolenia będą bardziej kompetentni i atrakcyjni dla pracodawców.
 • Pracownik administracyjno – biurowy z kompetencjami ekologicznymi (120 h)
  Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą biurową oraz nabycie kompetencji ekologicznych wykorzystywanych w pracy zawodowej. Szkolenie prowadzi do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji z zakresu zawodów związanych z zieloną gospodarką.

Szkolenia są zakończone egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym uzyskane kompetencje i kwalifikacje.

 

Staż

Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej i Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które uczestnik ukończy i uzyska kwalifikacje/kompetencje. Zaplanowano 3 miesięczne staże dla 80 % uczestników projektu.

Pośrednictwo pracy

Celem zadania jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Podczas trwania projektu prowadzone będzie pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy do momentu znalezienia zatrudnienia lub zakończenia projektu.

Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Harmonogram wsparcia

 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Radomiu

ul. Rwańska 7, 26-600 Radom
tel. 48 384 56 60, 62 767 89 09, kom. 668-446-048
e-mail: izba@radomskibiznes.pl, nowekwalifikacje@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top