fundusze europejskie

Nowe kwalifikacje drogą do zatrudnienia – wsparcie dla osób bezrobotnych z województwa śląskiego

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 120 osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach (72K, 48M) z województwa śląskiego w okresie 01.08.2016 do 31.10.2017r.

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2016 do 31.10.2017 na terenie województwa śląskiego.

Wartość projektu: 1 465 383,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 245 575,85 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 44 osoby
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 90 osób
 • Efektywność zatrudnieniowa: 35% dla osób długotrwale bezrobotnych; 36% dla osób o niskich kwalifikacjach; 17% dla osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci projektu

Grupę docelową stanowi 120 osób (72K, 48M) powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na obszarze województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wsparciem zostaną objęte wyłącznie osoby bezrobotne, w tym 50% uczestników/uczestniczek będą stanowiły os. długotrwale bezrobotne tj. 60 osób. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach.

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy w projekcie przewidziano udział:

 • min.60% kobiet, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka,
 • min.6% osób z niepełnosprawnościami tj. 8 osób
 • min.25% osób powyżej 50 roku życia tj. 30 osób

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Doradztwo indywidualne (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie podczas zajęć grupowych
 
Rekrutacja
 

Rekrutacja prowadzona w okresie od IX 2016 do VI 2017.

Warunki uczestnictwa

 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa śląskiego,
 • status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej lub niezarejestrowanej),
 • niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. maksymalnie ponadgimnazjalne),
 • ukończony 29 rok życia (od dnia 30 urodzin).

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (PLIK PDF)
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria pierwszeństwa:

 • 5 pkt.- kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka,
 • 5 pkt.- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),
 • 5 pkt. – osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia),
 • 5 pkt.-osoby powyżej 50 roku życia.
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Doradztwo indywidualne (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego, wsparcia w zdefiniowaniu celów zawodowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo realizowane w formie spotkań grupowych – 48 godzin lekcyjnych/grupę (8 spotkań x 6 godzin lekcyjnych). Wsparcie realizowane w formie warsztatów przeprowadzanych w celu rozwiązania problemów zawodowych uczestników/uczestniczek projektu. Ponadto poradnictwo swoim zakresem obejmuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym automotywacja oraz radzenie sobie ze stresem, przełamywania barier komunikacyjnych w stosunku do osób trzecich, funkcjonowaniu w zespołach ludzkich, wzrostu motywacji do działania.

Pośrednictwo pracy

Kompleksowe pośrednictwo pracy realizowane w formie spotkań indywidualnych. Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe dla wszystkich uczestników, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Szkolenia realizowane w formie spotkań grupowych – 120 godzin lekcyjnych/grupę (20 spotkań x 6 godzin lekcyjnych).

Uczestnik/czka wybiera z doradcą zawodowym jeden z tematów:

 1. Grafik komputerowy
 2. Kucharz małej gastronomii
 3. Pracownik gastronomii: barman
 4. Pracownik administracyjno – biurowy
 5. Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych
 6. Sprzątanie obiektów wielkopowierzchniowych

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i po jego pozytywnym zaliczeniu, wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

3 miesięczny staż

Powyższa forma wsparcia przewidziana jest dla 50% uczestników projektu. Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staż ma na celu wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu zawodowym, pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Program stażu będzie dostosowany do możliwości i umiejętności uczestnika projektu.

Poradnictwo grupowe będzie trwało 48 godzin i prowadzone będzie w śr. 10 osobowych grupach.

Harmonogram wsparcia

 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu w ramach projektu (PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro projektu w Katowicach

ul. Mickiewicza 29,
Katowice
kom. 608 131 080
e-mail : kwalifikacje@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top