flagi ue mazowsze

Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych 50+

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 70 osób powyżej 50 r.ż. biernych zawodowo (49K, 21M), zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, poprzez objęcie ich wsparciem adekwatnym do zidentyfikowanych potrzeb w okresie 01.10.2016r. do 30.11.2017r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2016r. do 30.11.2017r.

Wartość projektu: 1 021 234,75zł

Wkład Funduszy Europejskich: 970 173,01zł

Osiągnięte rezultaty:

 1. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, pracujących po opuszczeniu programu – 22 osoby
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, pracujących po opuszczeniu programu – 3 osoby
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie, pracujących po opuszczeniu programu – 22 osoby
 4. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 14 osób
 5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 2 osoby
 6. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 14 osób
 7. Efektywność zatrudnieniowa dla osób w wieku 50 lat i więcej – 38%
 8. Efektywność zatrudnieniowa dla kobiet – 44 %
 9. Efektywności zatrudnieniowa dla osób z niepełnosprawnościami – 38%
 10. Efektywność zatrudnieniowa dla osób o niskich kwalifikacjach – 34 %

 

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powyżej 50 r. ż. bierne zawodowe. które zamieszkują woj. mazowieckie, w tym min. 10 % osób niepełnosprawnych, min. 20% osób o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie), min. 70% kobiet.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Indywidualna diagnoza sytuacji uczestników projektu
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • 3 miesięczny staż

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia
 • Stypendium stażowe (1850zł netto/m-c)
Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.

Rekrutacja

 

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły w woj. mazowieckim, w okresie od listopada 2016r do stycznia 2017r..

Warunki uczestnictwa

 • wiek powyżej 50 r.ż
 • status osoby biernej zawodowo
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

I Etap

 • Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem o spełnieniu kryterium grupy docelowej ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu ( PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF)
 • Ankieta motywacyjna ( PLIK PDF)

II Etap

O zakwalifikowaniu uczestnika do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów dostępu tj. wiek powyżej 50 r.ż, miejsce zamieszkania na terenie woj. mazowieckiego, status osoby biernej zawodowo.

Ponadto przyznane zostaną dodatkowe punkty, które będą decydowały o miejscu na liście osób przystępujących do projektu:

 • Ankieta motywacyjna 0-50 pkt.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – 25 pkt.

 

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kobiety przyjmowane będą do projektu priorytetowo.

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

Indywidualna diagnoza sytuacji uczestników projektu

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione indywidualne konsultację z doradcą. Doradca będzie miał za zadnie zidentyfikować potrzeby osób pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozować możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym zidentyfikować stopień oddalenia od rynku pracy. Na bazie diagnozy potrzeb stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania.

Wsparcie będzie miało charakter indywidualny. Spotkania z doradcą będą odbywały się po uprzednim umówieniu osoby zainteresowanej. Czas wsparcia 4h/uczestnika.

Poradnictwo zawodowe

Doradztwo będzie prowadzone przez doradcę zawodowego w 7 grupach śr. 10 – osobowych, 40 h dla każdej grupy. Uczestnicy projektu naucza się m.in. sporządzać dobre dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) oraz nabędą umiejętności niezbędne na rynku pracy tj. dotyczące pozytywnej autoprezentacji, przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy, poznanie lokalnego rynku pracy. Poradnictwo grupowe da uczestnikowi projektu możliwości oceny swoich mocnych i słabych stron poprzez zdobycie umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Proponowane tematy:

 • Sprzedawca /Kasjer z obsługą kasy fiskalnej (120h)
 • Specjalista ds. sprzedaży z obsługą komputera z i programów handlowych (120h)
 • Specjalista ds. rachunkowości, płac i kadr (120h)
 • Spawacz metodą MAG/TIG (120h)
 • Magazynier z podstawą obsługi komputera oraz kurs operatora wózka widłowego (120h)

Szkolenia są zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje/nabyte kompetencje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu.

Pośrednictwo pracy

Celem zadania jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Podczas trwania projektu prowadzone będzie pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy do momentu znalezienia zatrudnienia lub zakończenia projektu.

Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Staż

Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej i Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które uczestnik ukończy i uzyska kwalifikacje/kompetencje. Zaplanowano 3 miesięczne staże dla 70% uczestników projektu.

Harmonogram wsparcia

 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Warszawie

ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
Lok. 418
kom. 692 413 864
e-mail: mazowsze50plus@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top