fundusze europejskie

Moja Własna Droga do Zatrudnienia

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 180 osób młodych do 29 r. ż. (108 K i 72M) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, w okresie 01.01.2016 – 31.12.2017r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2017r.

Projekt zakłada, że minimum 60% jego uczestników uzyska zatrudnienie.

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode (108 K i 72 M) do 29 r. ż, które są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Zagwarantowaliśmy min. 90 miejsc w projekcie dla osób z terenów wiejskich położonych poza ZIT.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • poradnictwo indywidualne
 • wsparcie psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo grupowe
 • szkolenia zawodowe
 • staż

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie Szkolenia
Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rekrutacja

 

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły na terenie województwa małopolskiego w okresie od I 2016r. do V 2017r.

Warunki uczestnictwa

 • przynależność do kategorii NEET
 • status osoby biernej zawodowo
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa małopolskiego
 • wiek 15-29 lat.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PLIK PDF)
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )
 • Test motywacyjny (PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za wynik testu badającego motywację danej osoby, rozmowę z doradcą zawodowym (50 pkt) oraz kryteria pierwszeństwa tj. osoby zamieszkujące obszary wiejskie położone poza ZIT (10 pkt.) oraz kobiety (5 pkt.).

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Poradnictwo Indywidualne

Poradnictwo realizowane będzie w formie dwu godzinnych indywidualnych spotkań – porad zawodowych – polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu zawodowego.
Wynikiem poradnictwa indywidualnego będzie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne będzie obejmowało działania, wspierające proces poradnictwa zawodowego i ukierunkowane jest na zapewnienie uczestnikowi specjalistycznego wsparcia ułatwiającego rozwiązanie problemu zawodowego. Spotkania z psychologiem będą odbywały się po uprzednim umówieniu osoby zainteresowanej. Wsparcie będzie dostępne na każdym etapie realizacji projektu. Czas wsparcia to ok. 3 godz./uczestnika.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy będzie realizowane poprzez:

 • przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla klienta,
 • przeprowadzenia kolejnych indywidualnych rozmów z uczestnikiem co najmniej raz na 2 miesiące w celu weryfikacji kryteriów poszukiwania ofert pracy,
 • pozyskiwania ofert pracy od pracodawców.

Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo grupowe realizowane będzie w formie warsztatów i ma na celu rozwiązanie problemów zawodowych uczestników projektu. Ponadto poradnictwo swoim zakresem obejmuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym automotywacje oraz radzenie sobie ze stresem, przełamywanie barier komunikacyjnych w stosunku do osób trzecich, funkcjonowaniu w zespołach ludzkich, wzrostu motywacji do działania.

Poradnictwo grupowe będzie trwało 48 godzin i prowadzone będzie w śr. 10 osobowych grupach.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

Proponowane tematy w ramach szkoleń zawodowych:

 • Grafik komputerowy
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 • Kucharz malej gastronomii
 • Sprzątanie obiektów wielkopowierzchniowych
 • Pracownik gastronomii
 • Opiekun osób starszych.

Szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Szkolenia zawodowe trwają 120 godzin i realizowane będą w śr. 10 osobowych grupach.

Staż

Celem stażu jest wyposażenie uczestnika projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które uczestnik ukończy i uzyska kwalifikacje.

Staże będą realizowane zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk.

3 miesięczne staże będą realizowane na terenie woj. małopolskiego.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram – Wsparcie / Kwiecień ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Maj ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / Październik ( PLIK PDF)
 •  

  Do pobrania

   
  • wniosek o zwrot kosztów dojazdu
  • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
   

  Kontakt

   

  Biuro Projektu w Oświęcimiu

  ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7,
  32-600 Oświęcim
  tel. 33 / 847 54 75, kom. 664 556 285
  e – mail: malopolska@eurogrupa.pl

  Informacje dodatkowe, kontakt

  Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top