fundusze europejskie

Młodzi Szansą na rozwój regionu!

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 141 osób młodych biernych zawodowo w wieku 18- 29 lat (70 kobiet/71 mężczyzn) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu województwa łódzkiego, z powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, w okresie 01.01.2016-30.06.2018.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2018r.

Wartość projektu: 1 972 628,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 873 996,75 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • uczestnictwo w szkoleniu i/lub zdobycie kwalifikacji i/lub podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu-min. 78%;
 • otrzymanie ofert pracy, kształcenia ustawicznego lub stażu po opuszczeniu programu-min.58%;
 • ukończenie interwencji wspieranej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych-min.96%;
 • efektywność zatrudnieniowa: 17% dla osób niepełnosprawnych; 36% dla osób o niskich kwalifikacjach; 43% dla pozostałych uczestników projektu.

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat (70 K i 71 M), które są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Zagwarantowaliśmy: min. 57 miejsc w projekcie dla osób zamieszkujących tereny wiejskie, min. 43 miejsca dla osób w wieku 18-24 lata, min. 8 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium stażowe (1750 zł/m-c)
 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdzających
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie Szkolenia
Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rekrutacja

 

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły w woj. łódzkim w powiatach objętych wsparciem, w okresie od II 2016 do XII 2017.

Warunki uczestnictwa

 • przynależność do kategorii NEET
 • status osoby biernej zawodowo
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, sieradzkim
 • wiek 18-29 lat.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF )
 • Test badający motywację (PLIK PDF )
 • Oświadczenie 1.3.1 PO WER (PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria punktowe i kryteria pierwszeństwa.

Do kryteriów pierwszeństwa należą:

 • 3pkt – osoby niepełnosprawne (kopia orzeczenia o niepełnosprawności)
 • 6pkt- osoby w wieku 18-24 lata (dane z formularza zgłoszeniowego, oświadczenie)
 • 6pkt – miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich (dane z formularza zgłoszeniowego, oświadczenie)

Do kryteriów punktowych należą:

 • 1pkt – brak doświadczenia zawodowego
 • 1pkt– wykształcenie maksymalnie średnie
 • 1pkt- rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (wymagane oświadczenie)
 • 3pkt – wynik testu badającego motywację
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4h indywidualnych konsultacji z doradcą/psychologiem. Doradca uwzględni możliwości psychofizyczne i sytuację życiową osoby młodej, potrzeby rynku pracy i na podstawie analizy wspólnie z uczestnikiem dokona wyboru 1 z 4 oferowanych w projekcie ścieżek.
Wynikiem poradnictwa indywidualnego będzie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.

Wsparcie psychologiczne

Zaplanowano dodatkowe wsparcie psychologiczne dla 32 uczestników. Spotkania z psychologiem będą odbywały się po uprzednim umówieniu osoby zainteresowanej. Wsparcie będzie dostępne na każdym etapie realizacji projektu. Czas wsparcia średnio 4h/uczestnika.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Proponowane tematy:

 • Szkolenia zawodowe – sekcja H dział magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
  • „Nowoczesny magazynier z obsługą wózka jezdniowego” /204h/
   Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu magazyniera z uprawnieniami na wózki jezdniowe, a także nabycie wiedzy niezbędnej do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
   Szkolenia prowadzą do uzyskania uznanych umiejętności i kompetencji (moduł magazynier oraz aktywne poszukiwanie pracy), są zakończone egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym kwalifikacje (kurs kierowcy wózka jezdniowego).
 • Szkolenia zawodowe – sekcja G dział handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  • „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” /174h/
   Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego, a także nabycie wiedzy niezbędnej do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
  • „Nowoczesny sprzedawca z językiem angielskim” /184h/
   Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu sprzedawcy, a także nabycie wiedzy niezbędnej do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
   Szkolenia prowadzą do uzyskania uznanych umiejętności i kompetencji (przedstawiciel handlowy, sprzedawca, aktywne poszukiwanie pracy), są zakończone egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym kwalifikacje (prawo jazdy kat. B, język angielski).

Staż

Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej i Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które uczestnik ukończy i uzyska kwalifikacje/kompetencje. Zaplanowano 3 miesięczne staże dla wszystkich uczestników projektu.

Pośrednictwo pracy

Celem zadania jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Każdy uczestnik skorzysta średnio z 5 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy oraz będzie miał możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z pośrednikiem pracy.

Efektem pośrednictwa ma być dobór odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

 
 • Grupa I / Przedstawiciel Handlowy – (PLIK PDF)
 • Grupa I / Nowoczesny Magazynier – (PLIK PDF)
 • Grupa III / Nowoczesny sprzedawca z językiem angielskim – (PLIK PDF)
 • Grupa IV / Przedstawiciel Handlowy + Prawo Jazdy (PLIK PDF)
 • Grupa V / Nowoczesny magazynier ( PLIK PDF)
 • Grupa VI / Nowoczesny sprzedawca z językiem angielskim ( PLIK PDF)
 • Grupa VII / Nowoczesny magazynier z obsługą wózka jezdniowego ( PLIK PDF)
 • Wsparcie psychologiczne ( PLIK PDF)
 • Grupa VIII / Nowoczesny Magazynier – Indywidualny Plan Działania ( PLIK PDF)
 • Grupa VIII / Nowoczesny Magazynier ( PLIK PDF)
 • Grupa IX / Przedstawiciel Handlowy + Prawo Jazdy – (PLIK PDF)
 • Grupa X / Nowoczesny sprzedawca z językiem angielskim – (PLIK PDF)
 • Grupa XI / Nowoczesny Magazynier ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – wsparcie psychologiczne / wrzesień – październik (PLIK PDF)
 • Grupa XII / Przedstawiciel Handlowy + Prawo Jazdy – (PLIK PDF)
 • Grupa XIII / Nowoczesny sprzedawca z językiem angielskim – (PLIK PDF)
 • Grupa XIV / Nowoczesny Magazynier ( PLIK PDF)
 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Wieluniu

ul. Św. Barbary 4c,
98-300 Wieluń
kom. 668 590 450, kom. 696 881 025
e – mail: lodzkie@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top