fundusze europejskie

Młodzi – aktywni – kreatywni

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

Data aktualizacji strony: 05.06.2019r.

Informacje wstępne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie aktywności zawodowej 120 osób młodych w wieku 15 – 29 lat (66 kobiet / 54 mężczyzn) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego w okresie 01.03.2018r.-31.08.2019r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018-31.08.2019

Wartość projektu: 1 140 608,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 083 577,85 zł

Osiągnięte rezultaty:

 1. liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 60 osób (33 kobiety, 27 mężczyzn);
 2. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu: 60 osób (33 kobiety, 27 mężczyzn).
 3. efektywność zatrudnieniowa:
  • 17% dla osób niepełnosprawnych;
  • 35% dla osób długotrwale bezrobotnych;
  • 48% dla osób o niskich kwalifikacjach;
  • 43% dla osób niezakwalifikowanych do żadnej z powyższych grup

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 15-29 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami;

Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 120 osób (66 kobiet/ 54 mężczyzn).

Uczestnikami projektu będą osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane, w tym długotrwale bezrobotne

Wsparciem objętych zostanie 120 osób – 66 kobiet/ 54 mężczyzn, w tym:

 • 24 osoby niezarejestrowane w UP (14K/10M), w tym 2 osoby długotrwale bezrobotne;
 • 96 osób biernych zawodowo (52K/44M);
 • 6 osób z niepełnosprawnościami
 • 66 kobiet

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania) dla 100% UP, tj. 120 osób
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 80% UP, tj. 96 osób
 • Szkolenia zawodowe dla 100% UP, tj. 120 osób
 • 3 miesięczny staż dla 80% UP, tj. 96 osób
 • Pośrednictwo pracy dla 100% UP, tj. 120 osób

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe (6,78 netto/1 godz..)
 • Stypendium stażowe (1017,40 netto/m-c)
 • Zwrot kosztów dojazdu dla 50% osób
 • Egzamin kwalifikacyjny
 • Ubezpieczenie podczas szkolenia oraz stażu
 • Catering – przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
Projekt realizowany jest w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Rekrutacja
 

Proces rekrutacji będzie jawny i otwarty z zachowaniem równości szans. Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie woj. łódzkiego od marca 2018 do lutego 2019r.

Warunki uczestnictwa

 • przynależność do kategorii NEET
 • status osoby biernej zawodowo/bezrobotnej-niezarejestrowanej w UP/długotrwale bezrobotnej
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego
 • wiek 15-29 lat.
 • Podanie danych, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS (tj. M.in. płeć, wiek, status na rynku pracy, wykształcenie);

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF)
 • Regulamin uczestnictwa (PLIK PDF)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (jeśli dotyczy) (PLIK PDF)

Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. Dokumenty należy złożyć w oryginale w biurze projektu przy ul. Św. Barbary 4c, 98-300 Wieluń lub siedzibie Beneficjent ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Św. Barbary 4c, 98-300 Wieluń lub ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (PLIK PDF)

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, spełnienia warunków uczestnictwa oraz uzyskanych dodatkowych punktów.

Przyznanie punktów za kryteria pierwszeństwa:

 • 5 punktów – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia
 • 4 punkty – kobiety

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • 80% osób biernych zawodowo
 • 24 osoby bezrobotne niezarejestrowane w UP
 • 2 osoby długotrwale bezrobotne
 • 66 kobiet
 • 6 osób z niepełnosprawnościami
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

IDENTYFIKACJ POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (IPD)

Identyfikacja Potrzeb obejmuje diagnozowanie potrzeb możliwości w zakresie doskonalenie zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Podczas IPD nastąpi ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji uczestnika projektu z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji, kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. IPD obejmuje analizę możliwości i określenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla UP. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Doradca zapewni podmiotowy i czynny udział osoby młodej w ustaleniu i realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość samodzielnego wyboru ścieżki pomocy najbardziej odpowiadające posiadanym kompetencjom i predyspozycjom.

Wynikiem poradnictwa indywidualnego będzie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane zostanie dla 80% uczestników projektu, u których zdiagnozowano taką potrzebę. Uczestnicy objęci wsparciem zapewnione będą mieli 3 godzinne indywidualne spotkania z doradcą. Doradca wspólnie z uczestnikiem pracować będą nad podjęciem decyzji przez uczestnika dotyczącej drogi rozwoju oraz dostosowania się do wymogów rynku pracy. Doradca przeprowadzi wywiad dotyczący min. dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz testy mające na celu określenie indywidualnych preferencji i predyspozycji uczestnika.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe przewidziane są dla wszystkich uczestników projektu i są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji określonych w Indywidualnym Planie Działania. Szkolenia będą trwać 120 godzin i będą realizowane w formie spotkań grupowych. Szkolenia mają na celu nabycie przez uczestników kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Szkolenia mają zapewnić zwiększenie szans młodzieży NEET na aktywizację zawodową. Wybór tematyki będzie wynikać z Barometru zawodów, najbardziej aktualnego na dzień identyfikacji potrzeb szkoleniowych danego UP. Każde szkolenie prowadzić będzie do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji i kończyć się będzie ich sprawdzeniem (w formie egzaminu zewnętrznego w przypadku kwalifikacji, wewnętrznego w przypadku kompetencji). Uczestnicy szkoleń otrzymają dokument (np. certyfikat), który potwierdza uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji będą odbywały się zgodnie z 4 etapami (I-zakres,II-wzorzec,III-ocena, IV-porówanie) zgodnie ze wskazanymi Wytycznymi.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy, którym objęci będą wszyscy uczestnicy projektu będzie miało charakter ciągły i będzie towarzyszyć każdej formie wsparcia. Każdy uczestnik projektu odbędzie indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy, a także będzie w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym. Zadaniem pośrednika pracy jest monitorowanie rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy kierowanych do uczestników projektu. Ponadto Pośrednik pracy będzie się kontaktował z pracodawcami w celu wyłonienia najbardziej stosownych propozycji pracy. Dodatkowo do zadań Pośrednika pracy będzie należało przeprowadzanie rozmów wstępnych z uczestnikami projektu w celu zebrania niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiednich ofert pracy.

Staż

3 miesięczny staż przewidziany dla 80% uczestników projektu, u których zdiagnozowano taką potrzebę podczas Identyfikacji potrzeb uczestników projektu Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia. Wsparcie odbywać się będzie zgodnie ze standardami wskazanymi w Europejskiej i Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram wsparcia: kwiecień 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: maj 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: czerwiec 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: lipiec 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: sierpień 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: wrzesień 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: październik 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: listopad 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: grudzień 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: styczeń 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: luty 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: marzec 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: kwiecień 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: maj 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: czerwiec 2019r. ( PLIK PDF)
 •  

  Dodatkowe informacje

   

  Kontakt

   

  Kontakt do Beneficjenta oraz personelu projektu, który udzieli wszelkich wskazówek i informacji dotyczących projektu:

  Ul. Św. Barbary 4c, 98-300 Wieluń
  kom. 696 881 025, kom. 692 413 864
  e-mail : aktywnikreatywni@eurogrupa.pl

  Informacje dodatkowe, kontakt

  Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top