KFS

logo EGD

 • Facebook
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 801 011 665
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Baza Usług Rozwojowych

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, która przeznaczona jest na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Sfinansować można studia, warsztaty i kursy, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników.

Kto może otrzymać dofinansowanie ze środków KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać pracodawcy, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoje i/lub swoich pracowników.

Pracodawcą jest:
 1. każda jednostka prawna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej
 2. osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia chociaż 1 Pracownika.

Wysokość dofinansowania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznacza na kształcenie zawodowe i ustawiczne:

 • 80% kosztów kształcenia
 • 100% kosztów kształcenia w przypadku mikroprzedsiębiorców
nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika czyli ok. 11000,00 zł.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Co można sfinansować ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ważne! Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Zakres kształcenia musi być tematycznie związany z głównym obszarem działalności wnioskującego pracodawcy - priorytet ten nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które dotyczą tzw. "kompetencji miękkich" (psychospołecznych, interpersonalnych),
 2. wsparcie pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 3. wsparcie osób młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.).

Schemat aplikowania o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zgłoś się do nas! Pomożemy w wypełnieniu wniosku, doborze szkolenia!

Kontakt z nami:
Aleksandra Zwolińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
62/7678909 wew. 23