Księgowość, finanse, prawo

logo EGD

 • Facebook
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 801 011 665
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Baza Usług Rozwojowych

Dofinansowanie szkolenia z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania szkolenia dla właścicieli firm oraz ich pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.

Rewolucyjny panel metodyczny

Jeżeli nie wiesz jak wdrożyć przepisy Nowego Prawa Wodnego – NPW?
Jeżeli nie znasz ryzyk i zagrożeń dla swojego podmiotu zarządzającego wodami?
Jeżeli nie wiesz jak utrzymać majątek wodno-ściekowy z inwestycji UE?
Jeżeli brakuje ci środków odtworzeniowych na infrastrukturę wodno-ściekową?
Jeżeli nie wiesz jak dokonać strukturyzacji i kapitalizacji majątku wodnego?
Jeżeli nie wiesz jak wprowadzić system poboru opłat za wody w gminie?
Jeżeli nie chcesz dalej sie zadłużać w ramach gminy lub powiatu?
po wejściu w życie od 1 lipca 2017r. nowej ustawy Prawo Wodne

Serdecznie zapraszamy na elitarne specjalistyczne szkolenie z zakresu wprowadzenia i wdrożenia w praktyce przepisów kontrowersyjnej ustawy Prawo Wodne tzw. NPW (Nowe Prawo Wodne).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe wprowadzenie uczestników do tematyki kontrowersyjnej ustawy Prawo Wodne – tzw. Nowe Prawo Wodne (NPW) przygotowanej przez legislatora, w tym także w zakresie nowych obowiązków, uprawnień i obciążeń nowymi opłatami względem wykorzystywania wód przez użytkowników. W ramach szkolenia będą przedstawiane typologie, klasyfikacje korzystania z wód w Polsce w nowym kształcie prawnym oraz możliwe modele dofinansowania i kapitalizacji gigantycznych obciążeń samorządów lokalnych i komunalnych operatorów wodno-ściekowych względem nowych inwestycji i konieczności odtworzeń majątkowych. Na szkoleniu będą przedstawiane mechanizmy możliwych wprowadzanych opłat lokalnych za korzystanie z wód na terenie gminy lub powiatu oraz województwa. Będzie przedstawiana także wiedza know-how jak oddłużyć budżet JST w zakresie nowych kolosalnych rocznych obciążeń budżetowych względem obowiązków wynikających z wdrożenia NPW. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają także pakiet wiedzy w zakresie metodycznej pracy nad strukturyzacją oraz inwentaryzacją majątku wodnego z podziałem zadań na nowotworzone wodne struktury operatorskie. Omawiane case study mają przedstawić uczestnikom szkolenia analizę ryzyk i wielkie wyzwania względem wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej a także zagrożenia względem stabilności finansów gmin oraz lokalnych operatorów wodno-ściekowych, w tym także utraty trwałości projektów inwestycyjnych zrealizowanych ze środków UE.

Zakres programowy

Umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia i umowy o dzieło, naliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych, minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług od 2017r.

Dla kogo

Szkolenie kierowane jest do każdego podmiotu prawnego zobligowanego wdrożyć przepisy NPW, w szczególności do decydentów (osób zarządzających), pracowników jednostek samorządu terytorialnego JST (gminy, powiaty, województwa) oraz podmiotów operatorów wodno-ściekowych (PWIK) realizujących misję publiczną w zakresie gospodarowania wodami na terenie administracyjnym gmin, rozliczających lub rozważających realizację nowych inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych – UE lub w modelu publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP), a także dla podmiotów – inwestorów z sektora prywatnego.

Korzyści

Pozyskanie Know-How jak zidentyfikować ryzyka i zagrożenia wynikające z wprowadzenia w życie nowej ustawy Prawo Wodne w zakresie utrzymania stabilności finansowej z tytułu opłat za gospodarowanie wodami na terenie lokalnym i w otoczeniu operatora wodno-ściekowego. Uzyskanie dostępu do wzorców budowania odpłatności za wody w terenie i modeli dofinansowania dziury budżetowej w gminach i samorządach JST po wprowadzeniu obowiązkowych opłat od gmin i operatorów infrastruktury wodnej.

Materiały

Uczestnik otrzymuje kompletne materiały plus wersję elektroniczną skryptu CD wdrożenia Nowego Prawa Wodnego z wybranymi modelami finansowania i kapitalizacji struktur majątkowych wodno-ściekowych. Otrzymuje także know-how wraz z bazą kontaktów inwestorów i funduszy kapitałowych.

Wykorzystywane techniki i metody szkoleniowe :

 • Wykład moderowany
 • Wizualizacja - Power Point
 • Burza mózgów
 • Case study
 • Analiza porównawcza
 • Diagram przyczynowo-skutkowy
 • Szablony ryzyk
 • Listy kontrolne
 • Flipchart

Wykładowca Prowadzący :

Tomasz Leszczyński - Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Panelu roboczego przy Ministerstwie Środowiska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Doradca RZGW, GDOŚ, GIOŚ ,Audytor, Dyrektor kontraktu RED and YELLOW FIDIC – STRABAG, MAO. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnomocnik zarządów spółek komunalnych (PWIK). Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, projektów wodno-ściekowych, przekształceń własnościowych infrastruktur wodnych, komercjalizacji i prywatyzacji struktur wodno-ściekowych Skarbu Państwa, wdrożenia Dyrektywy wodnej, Dyrektywy OOS, przygotowania projektów infrastrukturalnych PPP do realizacji i kontroli. Audytów projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE.

Realizator licznych projektów wodnych i wodno-ściekowych z udziałem kapitału zewnętrznego (UE, Bank Światowy, PPP – ponad 1 mld zł). Prowadził asysty techniczne z ramienia Inżyniera Kontraktu w ponad 20 jednostkach JRP (PIU) w kraju. Inicjator zmian w 2005 roku w Prawie ochrony środowiska względem wymogów zapisów dyrektywy OOS. Wieloletni uczestnik paneli roboczych z udziałem WFOŚiGW, NFOŚiGW, GIOŚ, MŚ, MIR oraz komitetów monitorujących z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu przygotowania, realizacji i wdrożenia projektów wodno-ściekowych, kapitalizacji, reorganizacji właścicielskiej i, przekształceń własnościowych , rozliczania końcowego projektów z UE (Fundusz Spójności, POIiŚ, EOG, Life +) m.in. dla :

Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędów Kontroli Skarbowej - GIKS, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Opolu, we Wrocławiu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łodzi, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Prywatnych grupy SUEZ i innych.

Termin i miejsce

12-13.11.2018

Warszawa

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

OPŁATA

Cena: 1190 zł

[zwolnione z VAT]

(W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia dwudniowego szkolenia, obiad, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienne certyfikaty.)

Zgłoszenie

Formularz

pobierz, wypełnij i wyślij do nas
 

 

Kontakt, informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

 

Napisz do Nas

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat szkoleń wypełnij poniższy formularz.
captcha
Przeładuj