Grafik komputerowy – Adobe Illustrator i Adobe InDesign

Zawodowe

Terminy i miejce (*):

24/06/2024 - 28/06/2024
(32 godziny / 4 dni)

Lokalizacja:

Warszawa

Cena (**):

1200 PLN / osobę

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających na płynną obsługę programów graficznych: Adobe Illustrator oraz Adobe InDesign w celu zwiększenia efektywności pracy i kwalifikacji zawodowych grafika komputerowego.

Dla kogo

Pracownicy agencji reklamowych, kreatywnych i interaktywnych. Graficy komputerowi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Osoby pracjące lub chcące pracować w branży poligraficznej oraz reklamowej. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć będą zindywidualizowane oraz dostosowane do uczestników szkolenia.

Korzyści

 • Uczestnik na szkoleniu:
  • nauczy się tworzyć, edytować i stosować obiekty wektorowe w programie Adobe Illustrator
  • pozna zaawansowane możliwości tworzenia obiektów wektorowych oraz ścieżek
  • będzie potrafił stosować kolory, gradienty, przezroczystość oraz tryby przenikania
  • nauczy się stosować pędzle do tworzenia ścieżek
  • będzie umiał skorzystać z biblioteki kształtów
  • nauczy się stosować zasady typografii komputerowej w projektowaniu graficznym
  • pozna możliwości tworzenia i edycji tekstu akapitowego oraz kolumnowego
  • będzie potrafił pracować z mapami bitowymi i konwertować je na obiekty wektorowe
  • pozna zasady tworzenia logotypów, wizytówek, ulotek, itp.
  • nauczy się zasad tworzenia i przygotowania dokumentów w programie Adobe InDesign
  • nauczy się importować treści z innych programów, dodawać zdjęcia, obrazy i tabele
  • pozna możliwości programu podczas pracy z akapitami oraz stylami akapitowymi
  • nauczy się transformowania obiektów, pracy z kolorami i gradientami
  • będzie potrafił stworzyć wielostronicowy dokument tekstowy wraz ze spisem treści oraz zapisać go do druku w formacie PDF

Ramowy Program Szkolenia

Dzień I

 1. Wprowadzenie do programu Adobe Illustrator
 2. Obsługa interfejsu programu
 3. Tworzenie nowego projektu
 4. Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego: linie pomocnicze i siatka konstrukcyjna oraz sterowanie ich parametrami
 5. Praca z obiektami wektorowymi na warstwach i stronach
 6. Operacje na obiektach: kolejność obiektów i koncepcja warstw, grupowanie i blokowanie; wyrównywanie względem siebie i rozmieszczanie i kolejność obiektów
 7. Transformacje obiektów: rozmiar i obrót
 8. Modyfikacje i tworzenie obiektów: suma, różnica, część wspólna, podział
 9. Przezroczystość i tryby przenikania
 10. Palety i biblioteki kolorów, stosowanie kolorów dodatkowych
 11. Wypełnianie kolorem obiektu i obrysu, zmiana atrybutów konturu
 12. Praca z gradientem i wzorkami: tworzenie i edycja, biblioteki gradientów i wzorków
 13. Zapoznanie się z narzędziem Pióro w pracy ze ścieżkami
 14. Rysowanie linii i krzywych
 15. Zastosowanie Pędzli podczas tworzenia ścieżek
 16. Zaznaczanie i edycja węzłów
 17. Tworzenie i edycja złożonych kształtów, edycja ścieżek Béziera
 18. Biblioteki gotowych kształtów

Dzień II

 1. Wprowadzanie i edycja tekstów
 2. Formatowanie tekstu: akapity i kolumny
 3. Oblewanie tekstem innych obiektów
 4. Umieszczanie tekstu na ścieżkach
 5. Rodzaje transformowania tekstu
 6. Konwersja tekstu na krzywe i jego modyfikacja
 7. Praca z mapami bitowymi
 8. Dodawanie do projektu obrazków rastrowych
 9. Konwersja obrazów rastrowych na obiekty wektorowe
 10. Zasady tworzenia projektów graficznych: logo firmowe, wizytówka, papier firmowy, ulotka

Dzień III

 1. Wprowadzenie do programu Adobe InDesign
 2. Obsługa interfejsu programu
 3. Tworzenie nowego projektu
 4. Obszar roboczy, praca z panelami, nawigacja pomiędzy stronami dokumentu
 5. Ustawienia dokumentu: rozmiar, marginesy, łamy
 6. Edycja stron, numerowanie i podział na sekcje
 7. Wprowadzanie i edycja tekstu
 8. Import treści z innych programów (np. MS Word)
 9. Import i obsługa obrazów
 10. Praca z akapitami: podział tekstu na kolumny, numerowanie i punktowanie
 11. Praca na warstwach

Dzień IV

 1. Transformacje obiektów: kopiowanie, obracanie, skalowanie, odbijanie
 2. Tworzenie i edycja obiektów: rysowanie ścieżek, wypełnianie i obrys obiektów, efekty, przezroczystość i tryby przenikania
 3. Praca z obiektami: kopiowanie atrybutów, grupowanie i blokowanie
 4. Praca z kolorami: wypełnianie pełne i tonalne, biblioteki kolorów
 5. Tworzenie i stosowanie styli akapitowych i znakowych
 6. Praca z tabelami: tworzenie, formatowanie i edycja
 7. Zasady pracy z dokumentami złożonymi
 8. Podział dokumentu na rozdziały
 9. Tworzenie spisów treści
 10. Korekta tekstu
 11. Opcje drukowania
 12. Opcje eksportu
 13. Zapis do PDF

Informacje dodatkowe, kontakt

(*) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

(**) W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 4 dniowego szkolenia – 32 godziny lekcyjne, obiady, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy ON-LINE lub pobrać formularz zgłoszeniowy w wersji PDF a następnie przesłać faxem pod numer: 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem /formularz zgłoszeniowy/

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów: 62 / 767-89-08; 62 / 767-89-09; 62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie. Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

  WYBRANE SZKOLENIE

  Nazwa szkolenia :

  Data szkolenia : -

  lub wybierz inne :

  Wybieram inne :

  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko *

  Data urodzenia

  Ulica *

  Miasto *

  Kod pocztowy *

  E-mail *

  Telefon *

  Stanowisko

  DANE DO FAKTURY W PRZYPADKU GDY FIRMA/INSTYTUCJA KIERUJE OSOBĘ NA SZKOLENIE

  Nazwa firmy / Instytucji


  Ulica


  Miasto


  Kod pocztowy


  NIP Firmy

  Treść


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o świadczeniu usług z dnia 18 lipca 2002r. (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1030,z póżn.zm.) od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy.


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.)od Europejskiej Grupy Doradczej Sp.zoo w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.


  Akceptuje warunki rejestracji  (*)

  Warunki rejestracji ON-LINE

  • Wypełniony i przesłany formularz zgłoszenia przez Panią/Pana jest dokumentem potwierdzającym zapisanie się na szkolenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, uczestnik otrzyma od Organizatora w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
  • Na 7 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdzi organizację szkolenia. Po potwierdzeniu należy dokonać płatności za szkolenie.
  • Płatności należy dokonać na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ NR RACHUNKU 18 1050 1201 1000 0023 0545 3231 określając tytuł płatności : Imię, Nazwisko Uczestnika oraz Firmę (jeżeli na szkolnie firma kieruje pracownika).
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej (mailem).
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia , uczestnik ponosi 100% kosztu szkolenia.
  • Zamawiający w każdym momencie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.
  • W przypadku niezebrania się wystarczającej liczby uczestników Organizator powiadomi o tym uczestników. Przedstawi propozycję nowego terminu.
  • Organizator może dokonać zmiany w harmonogramie szkolenia w trakcie jego trwania, jeżeli będą miały zdarzenia losowe. Uczestnicy zostaną o zmianie w harmonogramie niezwłocznie poinformowani.
  • W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.
  • Upoważniam EUROPEJSKĄ GRUPĘ DORADCZĄ Sp. z o.o. w Katowicach do wystawienia faktury w kwocie ceny szkolenia BRUTTO /zwolnione z VAT/ bez podpisu, wg danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowy. Niniejszym potwierdzam autentyczność danych osobowych wpisanych w formularzu.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Europejska Grupa Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Katowicach z siedzibą firmy w Kaliszu. Biuro Zarządu: ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz, tel.: 62 767 89 09, e-mail: sekretariat@eurogrupa.pl
   2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
    • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
    • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
    • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
    • marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
    • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
   3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi mogą być:
    • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
   4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
    • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
   5. Przysługują Ci następujące prawa:
    • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
    • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
    • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
    • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
   6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

  Nasi klienci

  Oświadczenie

  Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

  95000 uczestników szkoleń i kursów
  > 100 000 uczestników
  szkoleń i kursów
  17 lat na rynku szkoleń
  17 lat na rynku
  szkoleń
  35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
  38 000 instytucji i firm
  uczestniczących w szkoleniach
  ponad 220 projektów dofinansowanych UE
  ponad 220 projektów
  dofinansowanych UE
  Scroll to top