fundusze europejskie

Edukacja jest kobietą – Postaw z nami na rozwój!!!

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności na rynku pracy oraz zdolności do zatrudnienia 100 kobiet pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych oraz biernych zawodowo z grup defaworyzawanych na rynku pracy z woj. wielkopolskiego) w okresie od 01.02.2019 do 30.09.2020r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2019 do 30.09.2020r

Wartość projektu: 846 106,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 719 190,85 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 22 osoby
 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 35 osób
 3. Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 2 osoby
 4. Efektywność zatrudnieniowa :
  • dla osób z niepełnosprawnościami – min. 33%: 2 osoby
  • dla osób z niskimi kwalifikacjami – min. 38%: 17 osób
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – min. 30%: 11 osób
  • dla kobiet – 39%: 39 osób
  • dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%: 6 osób

Projekt jest realizowany przez LD Consulting Leszek Dzięgielewski w partnerstwie z Europejską Grupą Doradczą Spółka z o.o.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 100 kobiet, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego, są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz ukończyły 30 rok życia.

Ponadto wsparciem w ramach projektu zostanie objętych w szczególności:

 • 83 osób bezrobotnych, w tym 36 osób długotrwale bezrobotnych
 • 17 osób biernych zawodowo
 • 17 osób w wieku 50 lat i więcej
 • 43 osób o niskich kwalifikacjach
 • 5 osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż
 • Refundacji kosztów opieki nad osobą zależną/osobą niesamodzielną/dziećmi do lat 7 podczas szkolenia.
 • Wyżywienie podczas zajęć grupowych
 

Rekrutacja

 

Rekrutacja prowadzona w okresie od II 2019 do V 2020.

Warunki uczestnictwa

Projekt jest skierowany do 100 kobiet, które:

 • ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.,
 • są bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane) lub bierne zawodowo,
 • uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnienia warunków uczestnictwa.

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • 83 osoby bezrobotne, w tym 36 osób długotrwale bezrobotnych
 • 17 osób biernych zawodowo
 • 17 osób w wieku 50 lat i więcej
 • 43 osoby o niskich kwalifikacjach
 • 5 osób z niepełnosprawnościami
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 2 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego, wsparcia w zdefiniowaniu celów zawodowych, którego efektem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy realizowane w formie spotkań indywidualnych – spotkanie co najmniej raz na 2 m-ce. Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe dla wszystkich uczestników, dostosowane będą do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Szkolenia realizowane w formie spotkań grupowych. W ramach projektu realizowane będą szkolenia prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu w oparciu o dane wynikające z badania Barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień organizacji szkolenia.

Staże

3 miesięczny staż przewidziany dla 50% uczestników projektu. Celem staży jest wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram wsparcia: marzec 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: kwiecień 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: maj 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: czerwiec 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: lipiec 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: sierpień 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: wrzesień 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: październik 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: listopad 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: grudzień 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: styczeń 2020r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: luty 2020r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: maj – czerwiec 2020r. ( PLIK PDF)

Harmonogram staży

 
 • Harmonogram na dzień : 2019r. ( PLIK PDF)
 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu w ramach projektu (PLIK PDF)
 • wniosek o zwrot kosztów opieki (PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Kaliszu

ul. Serbinowska 1a,
62-800 Kalisz
tel. 62 / 767 89 09, fax. 62 / 767 15 59, kom. 664 978 718
e – mail: edukobieta@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top