flagi ue mazowsze

Certyfikowane szkolenia dla Mazowszan

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności 300 osób (180 K, 120M) z terenu woj. mazowieckiego (uczą się, pracują lub zamieszkują), które z własnej inicjatywy są zainteresowane dostosowaniem kwalifikacji i umiejętności do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce w okresie 01.06.2016 do 31.07.2017r. na terenie WM.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2016r. do 31.07.2017r.

Wartość projektu: 977 125,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 781 700,00 zł

Osiągnięte rezultaty:

 1. liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 300 osób(180K,120M)
 2. liczba osób powyżej 18 r. ż. które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 270 osób(162K,108M)
 3. liczba osób powyżej 18 r. ż. które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-270 osób( 164K,108M)

 

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powyżej 18 r. ż. uczące się, pracujące lub zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego. Uczestnikami projektu będą osoby, które z własnej inicjatywy wyrażą chęć kształcenia formalnego, podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia.

Wsparciem objętych zostanie 300 osób – 180 kobiet i 120 mężczyzn, przy czym:

 • 100% uczestników to osoby: uczące się/pracujące/zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego
 • 180 uczestników to osoby pracujące
 • 120 uczestników to osoby bez zatrudnienia (bierne zawodowo oraz bezrobotne)
 • 50% osób z terenów wiejskich
 • min. 60% uczestników stanowić będą kobiety
 • min. 10% uczestników to osoby niepełnosprawne

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Szkolenia
  • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
  • Zarządzanie BHP
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie środowiskowe
  • Zarządzanie czasem

Dodatkowe korzyści

 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających, pozostających bez zatrudnienia oraz osób z niepełnosprawnościami
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia
Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja

 

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa mazowieckiego w okresie od lipca 2016r. do czerwca 2017r.

Warunki uczestnictwa

 • Osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy
 • Osoby uczące się, pracujące bądź zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego;
 • Osoby w wieku powyżej 18 lat

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu ( PLIK PDF)
 • Ankieta motywacyjna ( PLIK PDF)

Oraz dostarczeniu (jeśli dotyczy):

 • Zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej, w tym (jeśli dotyczy) długotrwale bezrobotnej
 • Orzeczenia o niepełnosprawności

O przyjęciu do projektu decydować będzie:

Spełnienie formalnych kryteriów uczestnictwa oraz przyznane w trakcie procesu rekrutacji punkty.

Do kryteriów punktowych należą:

 • ankieta motywacyjna- waga 0-50pkt,
 • osoby z terenów wiejskich – waga 25 pkt,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – waga 25 pkt.

 

Osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety będą przyjmowane do projektu priorytetowo.

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

Szkolenia :

Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności 300 osób z terenu woj. mazowieckiego. W projekcie założono 25 grup śr. 12 osobowych z tematyki:

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (24h)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników szkolenia z głównymi zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Program szkolenia zawiera tematykę dotyczącą systemu HACCP, normy ISO 22000 oraz zakresu ich zastosowania.

Zarządzanie BHP (24h)

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami norm PN-N serii 18000.

Zarządzanie zmianą (24h)

Celem jest przekazanie uczestnikom umiejętności: rozpoznawania symptomów rynkowych wskazujących potrzebę zmian, zwiększenie adaptacyjności firm do przeobrażeń zachodzących na rynku – zwiększenie elastyczności, przygotowywania i skutecznego przeprowadzania restrukturyzacji w firmie.

Zarządzanie projektami (32h)

Głównym celem kursu jest doskonalenie umiejętności z zakresu kompleksowego i efektywnego zarządzania przedsięwzięciami/projektami.

Zarządzanie środowiskowe (24h)

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem środowiskowym. Grupa zapozna się z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące auditowania SZŚ.

Zarządzanie czasem (16h) dla wszystkich uczestników powyższych szkoleń.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej, współpracowników oraz wypracowanie, wyćwiczenie metod nowoczesnego działania w tym zakresie. Zajęcia pozwolą uczestnikom zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy, oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem. Zapoznanie uczestników z tradycyjną oraz współczesną metodą czasowego planowania zadań.

Harmonogram wsparcia

Plki do pobrania / Czerwiec 2017 (Plik PDF)

 

Do pobrania

 
 • oświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu ( PLIK PDF)
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Warszawie

ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
Lok. 418
tel. 62 / 767 89 09 wew. 19 , kom. 696 881 025
e-mail: certyfikacjamazowsza@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top