fundusze europejskie

Akademia umiejętności komputerowych i językowych

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

 

O projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest Podniesienie kompetencji 180 osób (90K i 90M) znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych w terminie 01.03.2016r. – 31.08.2017r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2016 do 31.08.2017r.

Wartość projektu : 784 206,30 zł

Kwota dofinansowania : 588 075,36 zł

Projekt zakłada, że minimum 70% jego uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje.

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 25r.ż o niskich kwalifikacjach (90 K i 90 M), w tym 50% osób w wieku powyżej 50r.ż. Projekt przewiduje 60 miejsc dla osób pracujących, 60 miejsc dla pozostających bez zatrudnienia oraz 60 miejsc dla osób bezrobotnych.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Szkolenia komputerowe
 • Szkolenia językowe: język angielski oraz język niemiecki

Dodatkowe korzyści

 • Zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia
 • Materiały szkoleniowe:
  • na szkolenia komputerowe: podręcznik, pendrive, notatnik, długopis
  • na szkolenia językowe: podręcznik na każdy moduł językowy
 • Egzamin :
  • na szkoleniach komputerowych: nadzorowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • na szkoleniach językowych: TOEIC- język angielski oraz WIDaF Basic- język niemiecki
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 

Informacja / od marca 2017/

 

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. informuje, że nastąpiły poniższe zmiany w Formularzu zgłoszeniowym:

 • Usunięto zapis o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W związku z tym nie odpowiadacie Państwo za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na gruncie odpowiedzialności karnej.
 

Rekrutacja

 

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły na terenie województwa wielkopolskiego: w powiecie kaliskim, koniński, m. Kalisz oraz m. Konin w okresie od III 2016r. do V 2017r.

Warunki uczestnictwa

 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego: miasto Kalisz i powiat kaliski oraz miasto Konin oraz powiat koniński
 • wiek 25-64 lata
 • wykształcenie maks. średnie

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy ( PLIK PDF)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych ( PLIK PDF)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu ( PLIK PDF )
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( PLIK PDF )
 • Oświadczenie osoby biernej zawodowo ( PLIK PDF )
 • Test badający motywację ( PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za:

 • wynik ankiety badającej motywację uczestników (30 pkt),
 • wiek uczestnika powyżej 50r.ż (20 pkt),
 • zamieszkanie na terenach wiejskich (10 pkt).
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Szkolenia komputerowe

Zorganizowanych zostanie 12 grup szkoleniowych śr. 10 osobowych. Szkolenia potrwają 88 godzin lekcyjnych (22 spotkania x 4 godziny lekcyjne)

Szkolenia językowe:

język angielski – Zorganizowane zostaną 3 grupy językowe śr. 12 osobowe

język niemiecki – Zorganizowane zostaną 2 grupy językowe śr. 12 osobowe

Harmonogram wsparcia

 • Szkolenia komputerowe / harmogram na dzień 21.06.2017r. ( PLIK PDF)
 • Szkolenia językowe / harmogram na dzień 27.03.2017r. ( PLIK PDF)
 

Do pobrania

 
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • regulamin zwrotu kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Kalisz

ul. Serbinowska 1a,
62-800 Kalisz
tel. 62 / 767 89 09, fax. 62 / 767 15 59, kom. 662 007 116
e – mail: ecdlkalisz@eurogrupa.pl | e – mail: szkolenia@kig.konin.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top