fundusze europejskie

Akademia Umiejętności Językowych

Szkolenia UE

Terminy i miejce (*):

-
( / dzień)

Lokalizacja:

Cena (**):

PLN / osobę

Cel szkolenia

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i poprawa sytuacji na rynku pracy u co najmniej 281 osób dorosłych (155K/126M), w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia poprzez udział w kursach w zakresie języków obcych w woj. pomorskim w okresie 01.06.2017-31.12.2019.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017r. do 31.12.2019r.

Wartość projektu: 1 025 068,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 871 306,05 zł

Osiągnięte rezultaty:
 • liczba osób powyżej 50r. życia, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-min. 15 osób (9K/6M);
 • liczba osób powyżej 25r. życia, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-min. 225 osób (125K/100M);
 • liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-min. 155 osób (85K/70M);

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 18r. życia, które pracują w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach (max. Średnie wykształcenie) oraz osoby po 50 r. życia.

Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące województwo pomorskie. Wsparciem objętych zostanie 330 osób – 182K/148M:

 • 17 osób w wieku 50 lat i więcej
 • 264 osoby w wieku 25 lat i więcej
 • 181 osób o niskich kwalifikacjach
 • 130 przedsiębiorstw, których pracownicy zostaną objęci wsparciem w programie. )

Oferowane wsparcie w ramach projektu

Szkolenia językowe:

 • język angielski poziom A1/A2 – Zorganizowanych zostanie 20 grup językowych – 12 osobowych
 • język angielski poziom B1/B2 – Zorganizowane zostaną 4 grupy językowe – 12 osobowych
 • język niemiecki poziom A1/A2 – Zorganizowane zostaną 4 grupy językowe 12 osobowych

Dodatkowe korzyści

 • Egzamin zewnętrzny nadający kwalifikacje językowe
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminu wydany zostanie certyfikat
Projekt realizowany jest w ramach 5 Osi priorytetowej Zatrudnienie Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Rekrutacja

 

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie woj. pomorskiego od 14.07. 2017r. do 05.2019r.

Warunki uczestnictwa

 • Status osoby pracującej w mikro małej i średniej firmie lub podmiotach ekonomii społecznej (tj. stowarzyszenia, fundacje itp.)
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego
 • wiek 18 lat i więcej

Zapraszamy w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych::

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (PLIK PDF)
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (PLIK PDF)
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF)
 • Ankieta motywacyjna (PLIK PDF)
 • Test z języka angielskiego (w przypadku osób ubiegających się o uczestnictwo w szkoleniu z języka angielskiego na poziomie B1/B2) (PLIK PDF)
Oraz dostarczeniu:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

O przyjęciu do projektu decydować będzie:

 • wynik ankiety badającej motywację – waga 0-30 pkt.
 • niepełnosprawność (kopia orzeczenia o niepełnosprawności) – waga 5 pkt.
 • Kobiety – 5 pkt.
 • Osoby po 50 r. życia – 10 pkt
 • Osoby o niskich kwalifikacjach – 10 pkt

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie każdy z uczestników zobowiązany jest do zakupu na własny koszt 2 podręczników (po jednym na każdy poziom). Koszt 1 podręcznika z języka angielskiego to 60 zł, z języka niemieckiego to 45 zł.

 

 

Harmonogram wsparcia

 
 • Kurs języka angielskiego / Harmonogram na dzień 06.05.2019r. ( PLIK PDF)
 • Kurs języka niemieckiego / Harmonogram na dzień 25.04.2019r. ( PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 70,
83-200 Starogard Gdański
tel. 692 413 864, tel. 668-590-450
e – mail: pomorskiejezyki@eurogrupa.pl

Informacje dodatkowe, kontakt

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Nasi klienci

Oświadczenie

Informujemy, że w 2021 r. Europejska Grupa Doradcza SP. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Podmiotem udzielającym tego wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

95000 uczestników szkoleń i kursów
> 100 000 uczestników
szkoleń i kursów
17 lat na rynku szkoleń
17 lat na rynku
szkoleń
35 000 instytucji i firm uczestniczących w szkoleniach
38 000 instytucji i firm
uczestniczących w szkoleniach
ponad 220 projektów dofinansowanych UE
ponad 220 projektów
dofinansowanych UE
Scroll to top